Contractele de achiziție publică din România reprezintă oportunități de afaceri excelente pentru companiile străine. Noi vă sprijinim să navigați prin labirintul unor reguli complexe și în perpetua schimbare.

Legislația achizițiilor publice din România este deosebit de complexă, ca în majoritatea statelor membre UE. Regulile Băncii Mondiale sau BERD sunt similare. O premisă esențială pentru a obține succese importante în procedurile de atribuire este acordarea atenției cuvenite regulilor aplicabile încă din etapa de ofertare.

Oferim consultanță strategică și soluții pragmatice pentru o gamă variată de investitori privați și organisme publice, în proiecte de achiziții publice, sectoriale, apărare și securitate, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și de implementare a proiectului. Practica noastră include și arii conexe precum litigii, drept public, contracte sau regulatory. Aria noastră de practică se axează în principal pe industrii cu impact asupra strategiei de dezvoltare naționale, precum infrastructura, sănătate și educație.

Servicii pentru ofertanți & contractanți

Etapa procedurii de atribuire
Asistăm operatorii economici pe parcursul întregii proceduri de atribuire, de la identificarea oportunităților de afaceri la redactarea solicitărilor de clarificări, revizuirea sau elaborarea ofertelor, redactarea acordurilor de subcontractare sau de asociere, precum și contestarea actelor și măsurilor nelegale adoptate de autoritățile/entitățile contractante sau sesizarea Comisiei Europene cu privire la încălcarea legislației europene.

Etapa implementării proiectului
Asistăm clienții cu privire la aspecte importante precum ajustarea prețurilor contractelor, interpretarea, modificarea sau încetarea contractelor și schimbarea subcontractanților. Echipa reprezintă totodată clienții în litigii privind interpretarea, executarea sau încetarea contractelor, atât în ​faza de soluționare amiabilă, cât și în fața instanțelor de judecată. Nu de puține ori, am contestat încetarea abuzivă a contractelor, întârzierile sau refuzurile la plată, precum și documentele constatatoare emise la încetarea contractelor.

Servicii pentru autorități & entități contractante

Etapa procedurii de atribuire
Asistăm autoritățile/entitățile contractante în structurarea și implementarea proiectelor de achiziții publice și PPP, având o vastă experiență în stabilirea cadrului legal aplicabil fiecărui proiect în parte și a celei mai eficace proceduri de atribuire, întocmirea sau revizuirea documentațiilor de atribuire, verificarea eligibilității ofertanților sau evaluarea ofertelor, negocierea sau încheierea contractelor de achiziții publice și PPP, precum și în procedurile de remedii și căi de atac în fața organelor administrativ-jurisdicționale și/sau judiciare.

Etapa implementării proiectului
Asistăm clienții cu privire la aspecte importante precum ajustarea prețurilor contractelor, interpretarea, modificarea sau încetarea contractelor, schimbarea subcontractanților. Echipa reprezintă totodată clienții în litigii privind interpretarea, executarea sau încetarea contractelor, atât în ​​faza de soluționare amiabilă, cât și în fața instanțelor de judecată.

Servicii pentru organizații internaționale și de comerț exterior

Asistăm organizațiile internaționale prin elaborarea de rapoarte privind eficiența sistemului și/sau a legislației achizițiilor publice din România. În contextul creșterii interesului investitorilor străini față de piața achizițiilor publice din România, asistăm, totodată, organizațiile de comerț exterior în sprijinirea companiilor din străinătate interesate să intre pe aceasta piață, prin elaborarea de ghiduri privind achizițiile publice, identificarea oportunităților de afaceri relevante sau acordarea de consultanță generală cu privire la strategia și procedurile de achiziție publică.

Domenii conexe

Buna cunoaștere a regulilor din materia Achizițiilor Publice și PPP nu este suficientă pentru a obține rezultate optime în proiecte complexe. Prin urmare, acoperim și toate domeniile conexe acesteia.

Achiziții publice & PPP

Man playing chess Euro currency sign Stack of contracts Building seen from below

Litigii

Reprezentăm clienții în procedurile de remedii în fața diferitelor organisme de remedii, precum Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), dar și în litigii privind executarea contractelor în fața instanțelor judecătorești sau arbitrale competente. În ultimii 10 ani, echipa noastră a obținut decizii de referință în litigii notorii și de mare anvergură.

Contracte

Asistăm clienții în redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la clauzele contractuale și a propunerilor de modificare a acestora, precum și în negocierea, încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de achiziție publică și PPP, acordurilor de subcontractare și de asociere.

Concurența & Ajutoare de stat

Asistăm clienții în legătură cu identificarea riscurilor și prevenirea practicilor de denaturare a concurenței în procedurile de atribuire, care constituie un motiv semnificativ de excludere din procedură. Totodată, reprezentăm clienții pe parcursul investigației declanșate de Consiliul Concurenței în legătură cu trucarea licitațiilor sau atacarea deciziilor acestuia în fața instanțelor judecătorești.

Fonduri nerambursabile

Asistăm intreprinderile publice sau private cu privire la implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (e.g. fonduri europene, norvegiene) în ceea ce privește atribuirea, încheierea și executarea contractelor. Contestăm totodată frecvent corecțiile financiare aplicate în derularea acestor proiecte pentru pretinse încălcări ale legislației achizițiilor publice.

Regulatory & Compliance

Proiectele de achiziții publice implică deseori reglementări legale complexe, specifice anumitor industrii, de la construcția de clădiri la infrastructura mare, de la petrol și gaze la energie regenerabilă, de la echipamente medicale la produse farmaceutice, de la apărare și securitate la tehnologie de vârf, de la produse agricole la servicii educaționale, ca să amintim doar câteva exemple.

Drept public

Atunci când sunt atribuite de autorități ale statului, proiectele de achiziții publice sunt guvernate și de dreptul public. Buna cunoaștere a regulilor privind accesul la informații de interes public poate face diferența în astfel de proiecte, în timp ce o cunoaștere temeinică a legii contenciosului administrativ poate schimba soarta multor litigii de achiziții publice.

Proiecte relevante

Am fost implicați în numeroase proiecte de achiziții publice, dintr-o gamă variată de industrii, de la contracte cu valoare mai scăzută până la proiecte de miliarde de euro. Am reprezentat cu succes întreg spectrul de ofertanți naționali și internaționali, de la IMM-uri la companii din topul FORTUNE 500, precum și diverse entități publice, societăți cu capital majoritar de stat sau organizații internaționale sau de comerț.

Infrastructură

Autostrăzi

Am asistat două companii renumite din România cu privire la atribuirea și executarea mai multor contracte încheiate pentru unele dintre cele mai importante proiecte de autostrăzi din România, precum Timișoara-Lugoj sau Suplacu de Barcău-Bors, în valoare de peste 300 de milioane de euro.

Șoșele de centură

Am asistat două companii din România și din Italia cu privire la interpretarea, modificarea și executarea contractelor FIDIC încheiate pentru proiectarea și executarea sau modernizarea și reabilitarea șoșelelor de centură aferente mai multor orașe importante din România, precum Satu Mare, Târgoviște, Târgu-Jiu sau Alesd, în valoare de peste 200 de milioane de euro.

Căi ferate

Am asistat o importantă companie germană în cadrul procedurilor de atribuire a mai multor contracte de lucrări, precum un contract pentru reabilitarea de poduri, podețe și tuneluri de cale ferată linia SRCF Galați, cu o valoare estimată de peste 50 de milioane de euro.

Infrastructura de drumuri, rețele de apă și canalizare

Am asistat zeci de companii naționale și internaționale în pregătirea ofertelor și participarea la proceduri de atribuire, precum și în legătură cu modificarea sau încetarea contractelor, inclusiv în procedura arbitrală sau în fața instanțelor de judecată, în proiecte referitoare la gestionarea deșeurilor, construcția, reabilitarea sau modernizarea drumurilor locale, rețelelor de apă sau de canalizare, rețelelor stradale urbane, trotuarelor și iluminatului public, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro.

Imobiliare & Construcții

Centre de agrement finanțate din fonduri europene

Am asistat dezvoltatori importanți din România cu privire la aplicarea regulilor din materia achizițiilor publice pentru atribuirea contractelor de lucrări și furnizare pentru construcția a două centre de agrement de lux din București și Constanța, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro.

Centru Schengen

Am reprezentat o renumită companie din Irlanda într-un litigiu derulat pe o perioada de 7 ani împotriva guvernului român, referitor la executarea unui contract de achiziție publică pentru servicii de consultanță și asisteță tehnică pentru construirea unui centru multifuncțional Schengen.

Parcuri industriale

Am asistat o renumită companie internațională în legătură cu participarea la mai multe proceduri de atribuire a unor contracte de lucrări, inclusiv pentru reabilitarea și punerea în funcțiune pentru noi activități a unui mare parc industrial, având o valoare estimată de aproximativ 20 de milioane de euro.

Lucrări de modernizare

Am reprezentat o companie din România în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), instanțelor de judecata competente și Înaltei Curți de Casație și Justiție în contestarea procedurii de atribuire a unui contract de lucrări pentru modernizarea excavatorului Lupoaia, organizate de Complexul Energetic Oltenia.

Apărare & Tehnologie de vârf

Tehnologii de supraveghere

Am consiliat o companie din Ungaria specializată în proiectarea și producția sistemelor de supraveghere în legătură cu pregătirea ofertei pentru participarea la procedura de atribuire a unui acord-cadru pentru furnizarea de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, având o valoare estimată de 12 milioane de euro.

Aeronave

Am asistat o companie din Germania cu privire la pregătirea ofertei și participarea la procedura de atribuire a unui contract de furnizare pentru achiziționarea unei aeronave, organizată de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.

Arme și muniție

Am asistat și reprezentat o companie din România în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și a instanțelor de judecată competente în litigii decurgând din atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice în domeniul armelor și munițiilor. Am asistat de asemenea compania pe parcursul investigației declanșate de Consiliul Concurenței cu privire la trucarea unei licitații.

Tehnologie de ultimă generație

Am asistat o renumită companie japoneză care distribuie și produce tehnologii de ultimă generație în cadrul procedurilor pentru obținerea semnăturii electronice și pentru înregistrarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP sau SICAP).

IT & C

Sistemul informatic integrat național

Am asistat și reprezentat o asociere de companii importante din sectorul IT & C în legătură cu procedura organizată de Ministerul pentru Societatea Informațională pentru atribuirea contractului având ca obiect sistemul informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă, cu o valoare estimata de 30 de milioane de euro. Am depus totodată o serie de plângeri în fața Comisiei Europene referitoare la încălcarea legislației UE privind achizițiile publice de către autoritățile contractante ți legiuitorul român.

Echipamente de telecomunicații

Am asistat principalul furnizor de antene de comunicații mobile și de radiodifuziune de pe piața din România cu privire la pregătirea ofertelor, participarea la procedurile de atribuire, contestarea deciziilor autorităților contractante, încheierea acordurilor de subcontractare și de asociere, utilizarea semnăturii electronice sau executarea contractelor.

Dezvoltare de software

Am asistat mai multe companii de IT din România în ceea ce privește pregătirea ofertelor sau contestarea procedurilor de atribuire a contractelor de dezvoltare de software.

Furnizarea de hardware pentru calculatoare

Am asistat două companii renumite din România cu privire la procedura de atribuire a contractelor de furnizare de hardware pentru calculatoare, imprimante, copiatoare sau faxuri. Am acordat consultanță juridică companiilor și în legătură cu strategia de urmat în contextul emiterii unui document constatator negativ de o autoritate contractantă cu privire la executarea unui contract de achiziție publică.

Energie

Petrol & Gaze

Am asistat o importantă companie de petrol și gaze din România în legatură cu atribuirea unor contracte și acorduri-cadru sectoriale complexe, având o valoare estimată totală de peste 1,5 miliarde de euro, printr-o gamă largă de proceduri precum negociere, licitație deschisă sau restrânsă.

Gaze naturale

Am asistat cel mai renumit producător român de echipamente și instalații pentru producerea, transportul și distribuția gazelor naturale în ceea ce privește procedurile de atribuire a mai multe contracte sectoriale, precum și executarea contractelor în derulare, inclusiv contracte BRUA, cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de euro.

Distribuție de carburanți

Am asistat o importantă companie din Ungaria pe parcursul unui proces complex cuprinzând atât pregatirea ofertei, cât și participarea la procedura de atribuire a unui contract de concesiune de distribuție a carburanților organizată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România pentru una dintre cele mai noi autostrăzi din țară.

Centrale eoliene și instalații de biogaz

Am asistat o renumită societate de consultanță în industria energiei eoliene cu privire la organizarea unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare de turbine eoliene. Am contestat totodată corecții financiare de peste 3,5 milioane de euro aplicate în legătură cu atribuirea a trei contracte de achiziții publice de lucrări pentru construcția mai multor centrale eoliene și instalații de biogaz, finanțate prin Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice".

Sectorul medical

Furnizarea de ambulanțe

Am asistat un consorțiu româno-francez de companii cu privire la procedura de atribuire a mai multor acorduri-cadru pentru furnizarea de ambulanțe, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de Ministerul Sănătății, cu o valoare estimată totală de peste 300 de milioane de euro.

Produse farmaceutice

Am reprezentat una dintre cele mai importante companii internaționale în domeniul gazelor medicale și industriale și ingineriei în contestarea mai multor proceduri de atribuire pentru furnizarea de oxigen medical și alte gaze, organizate de spitale din întreaga țară, precum și în litigii privind executarea acordurilor-cadru încheiate cu astfel de spitale, cu o valoare estimată totala de peste 5 milioane de euro.

Echipamente medicale

Am asistat și reprezentat distribuitorul autorizat al unui lider mondial în producția de echipamente medicale în ceea ce privește participarea la mai multe proceduri de achiziții publice și executarea contractelor de achiziții publice, precum și un număr semnificativ de litigii de achiziții publice, cu o valoare estimată totală de peste 400 de milioane de euro.

Produse de catering și curățenie

Am asistat și reprezentat mai multe companii renumite din România în legătură cu atribuirea și executarea contractelor sau acordurilor-cadru pentru furnizarea de produse alimentare, prestarea de servicii de curățenie și dezinfectare sau furnizarea de produse de curățenie și materiale pentru spitale municipale din toată țara, în valoare estimată totală de peste 10 milioane de euro.

Organizații internaționale și de comerț exterior

Due diligence cu privire la proceduri de Achiziții Publice

Am asistat o organizație de comerț din Norvegia cu due diligence-ul procedurilor de achiziții publice organizate pentru atribuirea unor contracte finanțate prin Norway Grants, în scopul de a verifica conformitatea proiectelor implementate cu regulile aplicabile din materia achizițiilor publice.

Ghid juridic privind achizițiile publice

Am acordat consultanță juridică unei organizații de comerț exterior în sprijinirea companiilor japoneze interesate să intre pe piața de achiziții publice din România, prin elaborarea unui ghid juridic despre sistemul și legislația achizițiilor publice din România.

Raport privind sistemul de remedii

Am acordat consultanță juridică unei bănci de dezvoltare multinațională prin elaborarea unui raport privind eficacitatea sistemului și legislației de remedii din România, raport menit să sprijine guvernul român în reformarea legislației privind remediile în materia achizițiilor publice.

Raport privind legislația anti-corupție

Am asistat o organizație europeană prin elaborarea unui raport despre eficacitatea legislației anti-corupție din România, în special în ceea ce privește sectorul achizițiilor publice.

Educație & Turism

Servicii educaționale

Am asistat un consorțiu de companii internaționale în procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru înființarea unui campus universitar străin de o universitate din România, cu o valoare estimată totală de peste 300 de milioane de euro.

Manuale școlare

Am asistat și reprezentat o importantă editură locală în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) în legătură cu procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru furnizarea de manuale școlare, organizată de Ministerul Educației din România.

Produse lactate și de panificație

Am asistat doi furnizori renumiți de produse lactate și de panificație din România în legătură cu participarea la procedurile de atribuire, contestarea acestora sau executarea contractelor atribuite în cadrul programului de furnizare de produse lactate și de panificație elevilor din școlile de stat, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro. Am asistat compania și în timpul investigației declanșate de Consiliul Concurenței cu privire la trucarea licitațiilor.

Expoziții internaționale de turism

Am acordat consultanță juridică în mod curent unei importante companii de turism cu privire la participarea la procedurile de atribuire sau executarea contractelor de achiziții publice. Am reprezentat totodată compania în mai multe litigii împotriva Ministerului Turismului din România având ca obiect atât proceduri de atribuire, cât și executarea contractelor de achiziție publică.

Echipa noastră de Achiziții Publice

Echipa noastră recunoscută internațional combină experiența practică vastă cu un background academic solid și excelente abilități profesionale. Într-o structură flexibilă și non-birocratică, oferim servicii personalizate pentru fiecare proiect în parte, reușind să eficientizăm costurile, fără a precupeți însă niciun efort.

Iulia Vass

Având o experiență de peste 14 ani și un master în Achiziții Publice de la o renumită universitate din UK, Iulia este recunoscută de Legal 500 drept Leading Individual pentru Achiziții Publice & PPP, fiind apreciată pentru „capacitatea de a contura scenarii privind un anumit caz și de a anticipa rezultatele”.

Bianca Bello

Având o experiență de peste 10 ani în Achiziții Publice, Bianca este recomandată de Legal 500 drept „profesionistă și meticuloasă”. Activitatea sa se concentrează în principal pe proiecte de consultanță în Achiziții Publice.

Alexandra Mititelu

Având o experiență de peste 7 ani în Achiziții Publice, Alexandra este recomandată de Legal 500 pentru „identificarea cu clientul în fiecare speță”. Activitatea sa se concentrează în principal pe litigii de Achiziții Publice.

Belgin Boras

Având o experiență de peste 5 ani în Achiziții Publice, Belgin este un membru important al „echipei extraordinare care funcționează că un ceas elvețian” fiind implicată atât în proiecte de consultanță, cât și de litigii.

Abonează-te la news alert-uri - Achiziții publice & PPP

Dacă vreți să fiți la curent cu modificările legislative relevante în domeniul Achizițiilor Publice, vă rugăm să vă abonați la news alert-uri aici.

  • Acest câmp are scop de validare și va rămâne neschimbat.

Premii

VASS Lawyers este o firmă de avocatură din România, specializată în Achiziții Publice și PPP, premiată la nivel internațional.