In M.Of. nr. 714 din data de 30 septembrie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

Obiectivul Hotararii este dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii in toate sectoarele reglementate in cadrul Hotararii.

Actul normativ reglementeaza, inter alia, aspecte precum:

 • domeniul de aplicare;
 • conditiile de eligibilitate ale intreprinderilor;
 • conditiile de eligibilitate ale investitiei;
 • cheltuieli eligibile;
 • intensitatea si cumulul ajutoarelor de stat;
 • efectul stimulativ;
 • durata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari;

De asemenea, Hotararea cuprinde doua anexe:

 • Anexa nr. 1 – Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat;
 • Anexa nr. 2 – Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.

DOMENIUL DE APLICARE

In ceea ce priveste domeniul de aplicare, prevederile Hotararii se aplica ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu exceptia urmatoarelor ajutoare:

 • ajutoare acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii;
 • ajutoare acordate in sectorul productiei primare;
 • anumitor ajutoare acordate in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole;
 • ajutoare pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive;
 • ajutoare care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta.

De asemenea, intreprinderile nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de stat:

 • ajutor destinat activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
 • ajutor conditionat de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • ajutor pentru exploatare.

Potrivit Anexei nr. 2, exista anumite sectoare de activitate, cum ar fi o serie de sectoare de activitate din sectiunile:

 • agricultura, silvicultura si pescuit,
 • industria extractiva industria prelucratoare,
 • productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat,
 • constructii,
 • comert cu ridicata si cu amanuntul;
 • repararea autovehiculelor si motocicletelor,
 • transport si depozitare,
 • informatii si comunicatii,
 • intermedieri financiare si asigurari,
 • tranzactii imobiliare,
 • activitati de servicii administrative si activitati de servicii-suport,
 • administratie publica si aparare;
 • asigurari sociale din sistemul public,
 • activitati ale gospodariilor private în calitate de angajator de personal casnic;
 • activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu,
 • activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale,

pentru care nu se acorda ajutoare de stat.

CONDITIILE DE ELIGIBILITATE ALE INTREPRINDERILOR

In vederea beneficierii de ajutor de stat in baza schemei, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, intreprinderile au obligatia de a indeplini urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa realizeze o investitie initiala in Romania, in orice sector, cu exceptiile prevazute de lege;
 • sa nu inregistreze debite restante la bugetul general consolidat al statului;
 • sa nu intre in categoria „intreprinderilor in dificultate”;
 • sa nu se afle in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
 • sa nu faca obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • sa nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
 • sa nu fi inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

In ceea ce priveste intreprinderile in activitate, acestea pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, suplimentar, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero in ultimul exercitiu financiar incheiat;
 • capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Intreprinderile nou-infiintate pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei, daca indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, suplimentar, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • au capital social subscris varsat in conditiile legii in valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantarea.

CONDITIILE DE ELIGIBILITATE A INVESTITIEI

Nu in ultimul rand, investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie considerate investitii initiale, respectiv investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice, in cazul intreprinderilor mari care realizeaza investitii in regiunea Bucuresti-Ilfov;
 • sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro;
 • sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri;
 • sa demonstreze indeplinirea conditiilor referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
 • sa indeplineasca indicatorii cantitativi si calitativi prevazuti in anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat (Anexa nr. 23 a Hotararii);
 • sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia;
 • sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale, astfel cum sunt definite acestea in cadrul Procedurii privind acordarea ajutoarelor de stat, prevazuta in Anexa nr. 2, precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale, in masura in care acestea indeplinesc conditiile de eligibilitate.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finantare externa, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

INTENSITATEA SI CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT

Hotararea fixeaza atat nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere, la nivel regional, cat si procentul maxim pentru intensitatea bruta a ajutorului de stat regional. Un proiect unic de investitii nu poate fi divizat in mai multe subproiecte in scopul de a beneficia de ajutor de stat in valoare mai mare decat valoarea maxima prevazuta pentru proiectele mari de investitii.

EFECTUL STIMULATIV

Se considera ca ajutoarele au efect stimulativ daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • intreprinderea adreseaza Ministerului Finantelor Publice o cerere scrisa de acordare a ajutorului de stat, inainte de demararea investitiei;
 • documentatia anexata cererii face dovada ca investitia nu ar fi profitabila pentru intreprindere in regiunea respectiva sau nu ar fi realizat in regiunea respectiva, in absenta ajutorului de stat;
 • investitia nu demareaza inaintea primirii acordului pentru finantare.

DURATA, BUGETUL SCHEMEI SI NUMARUL ESTIMAT DE BENEFICIARI

Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, in limita bugetului anual alocat schemei. De asemenea, plata ajutorului de stat se va efectua in perioada 2015 – 2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, in conditiile prevazute de actul normativ.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, iar numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza acesteia este de 150.

 

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul