In M.Of. nr. 775 din data de 2 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare „C.N.S.C.” sau „Consiliul”).

La data intrarii in vigoare a Hotararii se abroga Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al C.N.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 27 iunie 2006, cu modificarile ulterioare.

Modificarile aduse de noul Regulament vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • calitatea C.N.S.C.;
  • organizarea Consiliului.

Calitatea C.N.S.C.

Consiliul este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala, avand competenta solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurilor de achizitie publica inainte de incheierea contractelor, in conformitate cu prevederile art. 255 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „O.U.G. nr. 34/2006”).

Organizarea Consiliului

Sub acest aspect, fata de vechiul Regulament, se introduc urmatoarele elemente de noutate:

  • completele de solutionare a contestatiilor – consilierii de solutionare a contestatiilor isi desfasoara activitatea in complete; fiecare complet este format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte al completului; in cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept;
  • conducerea Consiliului – conducerea Consiliului este asigurata de un presedinte, ales prin vot secret, cu majoritate absoluta, de catre membrii Consiliului reuniti in plen; in exercitarea atributiilor sale, acesta este ajutat de un colegiu; presedintele se alege dintre consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice licentiati in drept care si-au exprimat public intentia de a candida;
  • organizarea alegerilor pentru presedintele C.N.S.C. –  comisia de organizare a alegerilor constituita in acest scop va fi formata din 3 persoane, alese din randul membrilor Consiliului, in ordinea descrescatoare a clasamentului voturilor obtinute; procedura de alegere a comisiei cuprinde un singur tur; modalitatea de desfasurare a alegerilor, inclusiv formatul buletinului de vot, se stabilesc de catre comisia de organizare a alegerilor, regulile fiind aduse la cunostinta plenului, in sedinta si prin afisare la sediul Consiliului, cu 48 de ore inainte de data alegerilor; candidatii  pot contesta rezultatul alegerii presedintelui intr-un termen de 24 de ore de la validarea votului;
  • structurile Consiliului – personalul tehnic-administrativ al Consiliului isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri: Serviciul registratura, arhiva si biblioteca, ce include Biroul registratura, arhiva si biblioteca si Biroul de statistica si IT; Serviciul economic-administrativ si achizitii publice, ce include Biroul resurse umane, Biroul de informare si relatii publice, Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul achizitii publice; Directia juridica, ce include Serviciul juridic, contencios-administrativ si Serviciul juridic de pe langa completele de solutionare a contestatiilor; Serviciul tehnic de pe langa completele de solutionare a contestatiilor; Compartimentul audit public intern; de asemenea, au fost modificate si completate atributiile structurilor din cadrul Consiliului.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul