In M.Of. nr. 346 din data de 5 aprilie 2021 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice (OUG nr. 25/2021).

vasslawyers-avocat-achizitii publice-licitatii

Modificarile vizeaza Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si sunt similare pentru fiecare act normativ in parte.

OUG nr. 25/2021 modifica definitia operatorului economic, pe fondul constatarii unei cresteri a numarului de ofertanti din spatiul extracomunitar la procedurile de achizitii publice, care ofera garantii reduse cu privire la respectarea unor cerinte, cum ar fi: standardele de calitate certificate, standardele de mediu si dezvoltare durabila, cerinte legate de conditii de munca si protectie sociala, politici concurentiale. Actul normativ urmareste redefinirea regulilor de participare la procedurile de atribuire in concordanta cu dispozitiile art. 25 din Directiva 2014/24/UE, care stabileste obligatia statelor membre de a asigura un tratament egal cu cel oferit operatorilor economici din statele Uniunii Europene doar pentru operatorii economici din statele semnatare ale acordurilor la care face referire acest text de lege.

Potrivit noii reglementari, prin operator economic se intelege orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

  • un stat membru al Uniunii Europene;
  • un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);
  • tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul de achizitie publica/sectorial/de concesiune atribuit intra sub incidenta anexelor la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
  • tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;
  • tari terte care nu intra sub incidenta AAP, dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

OUG nr. 25/2021 prevede totodata obligatia autoritatilor contractante de a acorda lucrarilor, produselor, serviciilor si operatorilor economici ai semnatarilor AAP si acordurilor internationale care prevad obligatii in sarcina Uniunii Europene un tratament egal cu cel acordat lucrarilor, produselor, serviciilor si operatorilor economici din Uniunea Europeana.

In plus, orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual / ofertant asociat / candidat / tert sustinator / subcontractant care nu se incadreaza in definitia de operator economic conform noilor modificari va fi exclusa din procedura de atribuire, fara a mai fi necesara verificarea incadrarii in situatiile de excludere (prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sau art. 79-81 din Legea nr. 100/2016).

DISPOZITII TRANZITORII

Lista tarilor la care face trimitere noua definitie a operatorului economic este supusa aprobarii prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a OUG nr. 25/2021. Aceasta lista se actualizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei situatii de modificare.

Procedurile de atribuire in cadrul carora operatorii economici au depus oferte la data intrarii in vigoare a OUG nr. 25/2021 se supun legislatiei in vigoare la data initierii acestora.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul

O noua functionalitate in SEAP ce permite publicarea tuturor modificarilor aduse contractelor/acordurilor-cadru

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Citește articolul