In M.Of. nr. 263 din data de 23 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0).

La intrarea in vigoare a Hotararii se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 165/2011 pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-II/0), publicata in M.Of. nr. 857 din 5 decembrie 2011.

Obiectul Normei

Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. (denumita in continuare „EximBank”) compenseaza partial dobanda platita de operatorii economici -intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari – la contractele de credit in lei, contractate de la banci.

Norma stabileste conditiile de acordare a compensatiei de dobanda in cadrul Schemei transparente de ajutor de minimis (denumita in continuare „Schema”), pentru perioada suplimentara de implementare 2012-2014, cu respectarea criteriilor prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15.12.2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis.

Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobanda pentru creditele contractate de operatorii economici de la banci. Pentru facilitatile acordate conform Schemei, EximBank actioneaza in numele si in contul statului si are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

Criterii de eligibilitate pentru operatorul economic

Operatorul economic este eligibil pentru a beneficia de compensarea dobanzii in cadrul Schemei daca, la data depunerii cererii, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

 • nu este in dificultate in sensul Comunicarii Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate;
 • in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;
 • suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EximBank, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);
 • nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat conform prevederilor legale in vigoare;
 • nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.). In cazul in care din verificarea C.R.C. rezulta existenta unei sume restante, iar solicitantul compensatiei prezinta documente din care sa reiasa ca a reglementat restanta, criteriul se considera indeplinit;
 • nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.). In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la compensare, cu justificarea corespunzatoare;
 • nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei.

Masura de sprijin

Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobanda pentru creditele contractate de operatorii economici de la banci. Compensatia de dobanda reprezinta maximum 50% din dobanda curenta platita la credit in trimestrul anterior solicitarii de compensare, iar valoarea maxima a ajutorului obtinut de un beneficiar in cadrul Schemei nu poate depasi echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier), pe o perioada de 3 ani fiscali.

Dobanzile restante sau penalizatoare nu pot fi compensate prin intermediul Schemei. Cu toate acestea, operatorul economic va putea solicita compensarea partiala a dobanzii pentru trimestrul calendaristic anterior cererii. Operatorul economic va trebui sa faca dovada ca indeplineste criteriile de eligibilitate si pentru trimestrele in care solicita compensarea, putand solicita compensarea pentru unul sau mai multe contracte de credit. Compensatia se va acorda de catre Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (denumit in continuare „C.I.F.G.A.”).

Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), daca un asemenea cumul ar duce la depasirea intensitatii maxime admise prevazute in legislatia specifica aplicabila, dupa caz. EximBank va verifica respectarea regulii cumulului pe baza declaratiei pe proprie raspundere a operatorului economic.

Solicitarile pentru acordarea compensarii dobanzii vor fi analizate si selectate in limita bugetului trimestrial alocat Schemei, in ordine descrescatoare a punctajului aferent fiecarui contract de credit, stabilit pe baza sistemului prezentat in Anexa ce face parte integranta din Norma. In caz de punctaj egal, selectia se face in ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete si eligibile.

Documentatia necesara solicitarii de acordare a compensatiei la dobanda

Pentru analizarea cererii, operatorii economici eligibili vor depune la EximBank urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a compensatiei de dobanda;
 • situatia dobanzilor platite la credit, intocmita pentru fiecare contract de credit si avizata de banca finantatoare;
 • declaratia pe propria raspundere a operatorului economic privind alte ajutoare de stat primite;
 • acordul de consultare a C.R.C.;
 • certificatul de atestare fiscala la zi si certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului, la zi;
 • copia contractului/contractelor de credit pentru care solicita compensatia de dobanda, impreuna cu toate actele aditionale la acesta/acestea;
 • dovada platii comisionului de inregistrare a cererii de acordare a compensatiei de dobanda;
 • lista persoanelor imputernicite sa semneze Conventia de acordare a compensatiei de dobanda;
 • alte documente specifice solicitate de EximBank, in functie de specificul finantarii pentru care se solicita compensatia de dobanda.

Termenul-limita pentru depunerea solicitarilor este de 5 zile lucratoare, incepand cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic.

Operatorii economici care solicita compensarea partiala a dobanzii la credite sunt obligati sa deschida un cont curent la EximBank.

Analiza si aprobarea cererii

La analizarea solicitarii de compensare partiala a dobanzii, EximBank va avea in vedere urmatoarele coordonate:

 • urmarirea incadrarii solicitarii de compensatie in criteriile de eligibilitate prevazute de Norma;
 • verificarea incadrarii in pragul de minimis, respectiv suma totala a ajutoarelor de minimis primite de operatorul economic intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) in cadrul unor masuri separate de ajutor de acest tip, inclusiv compensarea acordata prin EximBank, care nu trebuie sa depaseasca pragul de minimis stabilit de legislatia in vigoare;
 • stabilirea punctajului aferent solicitarilor de compensatie de dobanda;
 • calcularea valorii compensatiei, aferenta perioadei pentru care se solicita, conform urmatoarei formule: compensatia = maximum 50% x dobanda platita.

Solicitarea se aproba in baza hotararii C.I.F.G.A., urmand ca EximBank sa comunice operatorului economic valoarea maxima a ajutorului acordat si caracterul de minimis al acestuia.

Monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

Daca ulterior acordarii compensatiei se constata ca au existat incalcari ale conditiilor prevazute in legsilatia in domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua masurile necesare in vederea recuperarii sumelor platite din fondurile statului. Recuperarea sumelor se va face prin executare silita, prin Corpul executorilor fiscali ai EximBank.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul