In M.Of. nr. 300 din data de 27 aprilie 2017 a fost publicata Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

In contextul noului pachet legislativ din domeniul achizitiilor publice, Instructiunea asigura premisele unei abordari unitare cu privire la experienta similara atat la nivelul autoritatilor/entitatilor contractante, cat si la nivelul operatorilor economici.

REGULI GENERALE PRIVIND STABILIREA CERINTELOR MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE

Autoritatile/entitatile contractante stabilesc cerintele minime de calificare si selectie cu respectarea principiului proportionalitatii. Astfel, actiunile autoritatilor/entitatilor contractante nu trebuie sa depaseasca ceea ce este adecvat si necesar in scopul realizarii obiectivelor urmarite.

In stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie, autoritatile/entitatile contractante:

 • vor tine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea si natura contractului/acordului-cadru;
 • vor oferi repere suficiente operatorilor economici interesati pentru ca acestia sa poata determina nivelul de complexitate asociat cerintei in cauza, complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, precum si modul in care poate fi demonstrata indeplinirea respectivelor cerinte (i.e. va preciza ce intelege prin produse/servicii/lucrari similare si va stabili plafonul valoric/cantitativ si numarul de contracte prin care se poate atinge acest plafon);
 • vor explicita similaritatea obiectului contractului intr-o maniera care sa reflecte categoriile/tipurile de produse/servicii/lucrari de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului;
 • vor motiva cerintele si necesitatea solicitarii in raport cu natura si anvergura contractului in cadrul strategiei de contractare.

In ceea ce priveste nivelul plafonului valoric/cantitativ impus de autoritatile/entitatile contractante, acesta nu poate fi mai mare decat:

 • valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, in cazul in care se utilizeaza un reper valoric asociat cerintei;
 • cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate, in cazul in care cerinta este formulata in termeni cantitativi sau prin raportare la anumiti indicatori.

Instructiunea stabileste si o situatie de exceptie in care nivelul plafonului poate depasi pragurile prevazute mai sus, respectiv situatia in care demonstrarea capacitatii tehnice si organizatorice a candidatului/ofertantului presupune realizarea unui numar mai mare de exercitii aferente indeplinirii unor activitati/actiuni similare, din punctul de vedere al complexitatii, cu contractul in cauza.

Instructiunea impune si alte restrictii autoritatilor/entitatilor contractante, precum:

 • nu pot solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin impunerea atat a unui nivel valoric, cat si a unui nivel cantitativ, in situatia in care se urmareste acelasi lucru;
 • nu pot solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari identice;
 • nu pot solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara si pentru activitatile secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorica a acestora in obiectul contractului in conditiile in care nu afecteaza indicatorii de performanta/nivelul calitativ ce caracterizeaza obiectul principal sau scopul contractului.

REGULI APLICABILE PROCEDURILOR IMPARTITE PE LOTURI

In cazul procedurilor impartite pe loturi, plafonul stabilit pentru cerinta de calificare referitoare la experienta similara se va raporta la valoarea estimata sau cantitatile ce fac obiectul lotului, indiferent daca lotul se atribuie prin semnarea unui contract sau a unui acord-cadru, caz in care nivelul minim impus al experientei similare se raporteaza, ca regula generala, cel mult la valoarea celui mai mare contract subsecvent.

In ceea ce priveste situatia in care, intr-o procedura de atribuire organizata pe loturi, un candidat/ofertant participa la mai multe dintre acestea, cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata indeplinita pentru toate loturile la care a depus candidatura/oferta daca se respecta urmatoarele conditii cumulative:

 • indeplineste cerintele de calificare referitoare la experienta similara formulate in documentatia de atribuire, pentru lotul la care aceasta cerinta a avut plafonul valoric sau cantitativ, dupa caz, cel mai mare; si
 • cerintele de calificare referitoare la experienta similara, aferente loturilor respective, au fost formulate in acelasi fel si in corelatie cu aceleasi repere.

FORMULAREA CERINTELOR PRIVIND EXPERINTA SIMILARA

Potrivit Instructiunii, prezinta relevanta experienta similara realizata, i.e. produsele livrate, activitatile/serviciile/lucrarile duse la bus sfarsit in perioada solicitata si nu data semnarii/incheierii/inceperii sau finalizarii contractului, astfel:

 • in cazul contractelor de achizitii de produse – cerinta de calificare trebuie sa se refere la produsele livrate si, daca este cazul, instalate de catre un operator economic la un beneficiar; autoritatea/entitatea contractanta va solicita operatorului economic dovada faptului ca au fost receptionate in cadrul perioadei solicitate;
 • in cazul contractelor de servicii – cerinta de calificare se va formula prin raportare la activitati/servicii duse la bun sfarsit, respectiv: (i) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; (ii) servicii receptionate la sfarsitul prestarii;
 • in cazul contractelor de lucrari – cerinta de calificare se va formula prin raportare la lucrari duse la bun sfarsit, respectiv: (i) lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; (ii) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; (iii) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

MODALITATI DE INDEPLINIRE/DEMONSTRARE SI EVALUARE A EXPERIENTEI SIMILARE

Instructiunea reglementeaza cu privire la indeplinirea si evaluarea experientei aspecte privind DUAE-ul, documentele justificative, modalitatea de calcul a perioadei solicitate pentru demonstrarea experientei similara, precum si aspecte privind modalitatea de indeplinire a experientei similare in cadrul grupurilor de operatori economici.

(i) DUAE

Dovada preliminara a indeplinirii cerintei privind experienta similara o constituie DUAE-ul completat de catre ofertant/candidat, tert sustinator si subcontractant.

Autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a mentiona in fisa de date:

 • modul de completare a DUAE; si
 • informatiile care trebuie precizate de catre candidati/ofertanti in DUAE (e.g. numarul si data contractului prezentat drept experienta similara, beneficiarul contractului, etc.)

(ii) documentele justificative

Operatorul economic poate demonstra livrarea de produse/prestarea serviciilor cu orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, iar executia de lucrari cu orice tip de certificate sau document de buna executie.

Autoritatea/entitatea contractanta se poate adresa beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, cu conditia ca aceasta posibilitate a autoritatii/entitatii contractante sa fie prevazuta in fisa de date a achizitiei.

In ceea ce priveste documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara, Instructiunea prevede cu titlu exemplificativ:

 • copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit (potrivit art. 10 din Instructiune, in cazul contractelor de lucrari nu se pot solicita contractele integrale);
 • certificate de predare-primire;
 • recomandari;
 • procese-verbale de receptie;
 • certificari de buna executie;
 • certificate constatatoare.

(iii) calculul perioadei de referinta

Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la:

 • data publicarii anuntului, in conditiile in care nivelul cerintelor privind experienta similara trebuie sa fie valabil la momentul publicarii in SEAP a anuntului de participare/de participare simplificat; sau
 • data – limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea/entitatea contractanta in anuntul de participare, calculata prin aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la durata minima ce trebuie stabilita intre data initierii procedurii de atribuire si cea a depunerii ofertelor; sau
 • la orice moment din intreaga durata disponibila intre cele doua termene mentionate mai sus.

(iv) indeplinirea cerintei privind experienta similara in cadrul grupurilor de operatori

Instructiunea reglementeaza in detaliu si modul de indeplinire a cerintei privind experienta similara atunci cand contractele prezentate au fost executate de un grup de operatori economici. Cu titlu de exemplu, atunci cand operatorii participa la procedura in asociere, autoritatea contractanta va evita dublarea sumei si crearea unui avantaj nejustificat ofertantului in cauza in situatiile in care acelasi contract a fost executat de membrii asocierii in comun (i.e. fara ca fiecare in parte sa fie responsabil strict cu indeplinirea unei anumite activitati individualizate) sau a fost executat in calitate de antreprenor general de unul dintre membrii asocierii, respectiv in calitate de subcontractant de celalalt.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul