In M.Of. nr. 805 din data de 25 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale  nr. 1730/2009  privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV  „Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009  privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Instructiunile astfel aprobate se refera la:

 •  beneficiarii dreptului la pensie;
 •  elemente ale cumulului;
 •  obligatiile pensionarilor cumularzi;
 •  obligatiile angajatorilor.

Beneficiarii dreptului la pensie

Prin instructiuni s-au stabilit categoriile de beneficiari ai dreptului la pensie apartinand sistemului public de pensii si sitemelor neintegrate sistemului public care prezinta interes sub aspectul cumulului pensiei cu salariul.

Astfel, din  categoria beneficiarilor dreptului  apartinand sistemului public de pensii fac parte:

 •  beneficiarii pensiei pentru limita de varsta;
 •  beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
 •  beneficiarii pensiei de urmas care pot realiza venituri din activitati profesionale, potrivit legii.

Totodata, prin  beneficiarii dreptului la pensie apartinand sistemelor neintegrate sistemului public de pensii se intelege:

 •  pensionarii proveniti din cadre militare si functionari publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale:
  •  beneficiarii pensiei de serviciu pentru limita de varsta;
  •  beneficiarii pensiei de serviciu anticipata;
  •  beneficiarii pensiei de serviciu anticipata partiala;
  •  beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
  •  beneficiarii pensiei de urmas, potrivit legii;
 •  beneficiarii pensiei din sistemul de asigurari sociale al avocatilor:
  •  beneficiarii pensiei pentru limita de varsta;
  •  beneficiarii pensiei de retragere definitiva din profesie;
  •  beneficiarii pensiei de retragere anticipata definitiva din profesie;
  •  beneficiarii pensiei de urmas;
 •  beneficiarii categoriilor de pensii din sistemele proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege (e.g.:  Biserica RomanoCatolica, Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea din Romania, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania, Uniunea Penticostala – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania etc.).

Elemente ale cumulului

Pensia  va putea fi cumulata cu veniturile salariale in situatia in care pensia neta are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat la care se raporteaza cuantumul pensiei nete este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.  Salariul mediu brut pentru anul 2009 este de 1.693 lei.

La determinarea pensiei nete nu se au in vedere indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate in baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de insotitor platita pensionarilor pentru limita de varsta care, conform legii, provin din pensionari incadrati in gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevazatorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Persoanele care dupa data intrarii in vigoare a cap. IV din Legea nr. 329/2009 vor fi in situatia de a cumula pensia cu salariul sunt supuse acelorasi reglementari ca si persoanele care la aceasta data sunt in situatie de cumul.  Pentru acestia,  termenul de depunere a optiunii la angajator  se stabileste  la data angajarii, in cazul persoanei  care are calitatea de pensionar si in 15 zile de la data incasarii primei pensii, in cazul persoanei care are calitatea de salariat.

Obligatiile pensionarilor cumularzi

Instructiunile stabilesc obligatia  pensionarilor  de a depune la angajator urmatoarele documente:

 •  declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cate pensii incaseaza si de la care sistem de pensii;
 •  cuponul/talonul de pensie corespunzator lunii in care se exprima optiunea sau, dupa caz, adeverinta eliberata de casa/casele de pensii in evidenta careia/carora se afla pensionarul, din care sa rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna in care,  conform legii, acesta este obligat sa isi exprime optiunea; adeverinta se solicita casei/caselor de pensii in situatia in care pensionarul nu este in posesia cuponului/talonului de pensie;
 •  declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca pensionarul opteaza pentru suspendarea platii pensiei sau pentru incetarea activitatii, in doua exemplare.

In lipsa declaratiei  de optiune intre suspendarea platii pensiei si incetarea activitatii, operatiunea de suspendare nu poate fi efectuata de catre casele de pensii.

Decizia privind suspendarea platii pensiei, emisa de catre casa de pensii, se comunica pensionarului si angajatorului in termen de 5 zile de la data emiterii.

Obligatiile angajatorilor

In situatia in care pensionarul opteaza pentru suspendarea  platii pensiei/pensiilor, angajatorul are obligatia  ca, pana pe data de 4 a lunii urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea, sa depuna la casele de pensii care efectueaza plata o adresa din care sa rezulte situatia pensionarului, insotita de declaratia de optiune, in doua exemplare.

In situatia in care pensionarul nu depune in termenul prevazut de lege declaratia  de optiune, angajatorul este obligat sa constate existenta cauzei  de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite  in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.

In termen de 15 zile de la constatare,  angajatorul, respectiv inspectoratul teritorial de munca, au obligatia de a informa  casa de pensii competenta cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu incalcarea legii, in vederea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie.

Modelul declaratiei de optiune, precum si modelul adresei ce se inainteaza de catre angajator caselor de pensii si/sau inspectoratului teritorial de munca sunt prevazute in anexele la Instructiuni.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul