In M.Of. nr. 676 din data de 5 octombrie 2010 a fost publicata Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat.

Legea intra in vigoare la data de 4 noiembrie 2010, iar in 30 de zile de la aceasta data Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare.

Legea reglementeaza urmatoarele aspecte  ale  modului de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat (denumit in continuare “PPP”):

 • scopul Legii si principiile PPP;
 • proiectul de PPP;
 • domeniul de aplicare;
 • partile contractului de PPP;
 • regulile generale de incheiere a contractului;
 • etapele de atribuire a contractului;
 • contestatiile;
 • contractul de PPP;
 • compania de proiect;
 • conditiile de incetare a proiectului;
 • coordonarea proiectelor de PPP;
 • sanctiunile.

Scopul Legii si principiile PPP

Scopul Legii il constituie reglementarea initierii si realizarii de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrari publice  in diverse sectoare de activitate, cu finantari private.

Principiile de baza ale parteneriatului public-privat sunt:

 • nediscriminarea;
 • tratamentul egal;
 • transparenta;
 • proportionalitatea;
 • eficienta utilizarii fondurilor;
 • asumarea raspunderii.

Proiectul de PPP

Prin proiectele de parteneriat public-privat se realizeaza lucrari publice in diverse sectoare de activitate, in vederea realizarii de:

 • bunuri publice – bunuri care apartin domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum sunt acestea definite prin art. 3 si art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • servicii publice – actiuni si activitati prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general sau local ale colectivitatilor.

Potrivit Legii, modul de finantare a proiectelor de parteneriat public-privat este privat, proiectele realizandu-se in intregime sau partial cu resurse financiare proprii sau atrase de catre investitor de la finantatori persoane fizice sau juridice care pun la dispozitia companiei de proiect mijloacele financiare necesare.

Activitatile care ii pot fi transferate investitorului privat prin contractele de parteneriat public-privat sunt, printre altele: proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic; constructia; dezvoltarea; reabilitarea/modernizarea; operarea; intretinerea; finantarea. Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat  si alte activitati pe care sa le desfasoare compania de proiect, cu conditia respectarii prevederilor Legii.

Domeniul de aplicare

Legea se aplica pentru:

 • derularea unui proiect de parteneriat public-privat intre un partener public si un investitor privat, ca urmare a aplicarii uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevazute de prezenta lege;
 • incheierea acordului de proiect;
 • infiintarea si reglementarea functionarii companiei de proiect.

De asemenea, Legea prevede situatiile in care aceasta nu se aplica pentru incheierea unui contract de parteneriat public-privat, dintre acestea mentionand:

 • contractele de concesiune de lucrari publice si concesiune de servicii reglementate de O.U.G.  nr. 34/2006 si de legislatia conexa;
 • contractele de concesiune de bunuri proprietate publica reglementate de O.U.G. nr. 54/2006 si de legislatia conexa;
 • contractele de asociere in participatiune reglementate conform legii.

Nu in ultimul rand, Legea prevede ca, in cazul in care se indeplinesc conditiile unui proiect de parteneriat public-privat si nu se incalca interese de ordin public, dispozitiile acesteia pot fi aplicate si in cazul activitatilor relevante definite prin O.U.G. nr. 34/2006 – cap. VIII „Contracte sectoriale”, sectiunea 1 „Activitati relevante”.

Partile contractului de PPP

Partile contractului de parteneriat public-privat sunt investitoriul privat si partenerul public.

Investitorul privat este orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat.

In cadrul contractului de parteneriat public-privat, este  partener

public, in sensul Legii:

a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local;

b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care:

 • este finantat, in majoritate, de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de catre un organism de drept public;
 • se afla in subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
 • are in componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia, numiti de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici dintre cei mentionati mai sus.

Regulile generale de incheiere a contractului

Un contract de parteneriat public-privat se refera la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

Elementele de baza ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, dupa caz:

 • initierea;
 • finantarea;
 • proiectarea;
 • construirea/realizarea;
 • reabilitarea/modernizarea;
 • intretinerea, managementul/operarea;
 • derularea de operatiuni comerciale;
 • transferul proiectului catre partenerul public la finalizarea acestuia.

Regulile generale obligatorii care se iau  in considerare pe tot parcursul etapelor de initiere, negociere si finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

 • in cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaboreaza in mod obligatoriu  in baza unor  raporturi contractuale;
 • diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare  si a riscurilor sunt convenite prin contract;
 • pe parcursul derularii unui contract de parteneriat public-privat, drepturile  si obligatiile corelative ale partenerilor  nu pot fi cesionate;
 • bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale  si europene  in vigoare,  in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului; aceeasi regula se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
 • pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat,  activele implicate  in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi  inregistrate  in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat; pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat,  aceste active vor fi  inregistrate  in balanta de verificare  si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor Legii.

Etapele de atribuire a contractului

Initierea unui proiect de parteneriat public-privat apartine partenerului public.

Etapele incheierii unui contract de parteneriat public-privat sunt:

 • initierea proiectului de parteneriat public-privat prin  publicarea anuntului de intentie de catre partenerul public;
 • analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii acordului de proiect care este in sarcina partenerului public;
 • negocierea, respectiv etapa prin care autoritatea publica deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectati;
 • incheierea contractului de parteneriat public-privat;
 • constituirea companiei de proiect ca societate comerciala rezidenta in Romania in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza  si selectia preliminara a investitorilor privati,  incheierea acordului de proiect, negocierea  si  incheierea contractului de parteneriat public-privat se deruleaza dupa cum urmeaza:

 • definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;
 • elaborarea  si aprobarea  studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;
 • elaborarea de catre partenerul public a documentului atasat la anuntul de intentie, care va cuprinde descrierea proiectului avut  in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate si criteriile de selectie a investitorilor, precum  si modalitatea de selectie a investitorilor interesati;
 • constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
 • elaborarea  si aprobarea  criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate  si aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispozitie, emise de catre partenerul public;
 • elaborarea  si aprobarea  criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect,  in vederea selectarii partenerului privat cu care se va  incheia contractul de parteneriat public-privat;
 • publicarea  anuntului de intentie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)  si,  in cazul  in care valoarea proiectului depaseste 5 milioane euro, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • distribuirea, fara plata, a documentului atasat la anuntul deintentie,  in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de intentie;
 • primirea  si  inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati, in termen de minim  22 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de intentie;
 • convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie  in prezenta tuturor membrilor comisiei, si evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea, in termen de minim  5 zile lucratoare de la data primirii  si  inregistrarii documentelor de oferta elaborate de investitori privati interesati;
 • intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare, in termen de minim 5 zile lucratoare de la data evaluarii scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
 • invitarea investitorilor privati selectati la negocierea  si semnarea acordului de proiect, in termen de minim 2 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare aprobat;
 • constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
 • aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
 • desfasurarea negocierilor, timp de minim 5 zile lucratoare, cu investitorii privati cu care s-au incheiat acorduri de proiect pentru selectarea partenerului privat cu care se va  incheia contractul de parteneriat public-privat;  in cazul  in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la  incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public  incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectati,  in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil;
 • prezentarea ofertei finale, rezultate  in urma negocierilor desfasurate, a partenerului privat selectat, in termen de minim 8 zile lucratoare de la data incheierii negocierilor;
 • supunerea, dupa caz, aprobarii Guvernului sau autoritatii publice,  in calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat,  a contractului de proiect de parteneriat public-privat  in forma negociata; forma finala astfel aprobata nu poate fi modificata prin acordul partilor decat printr-un act de cel putin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul;
 • incheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat, care va include si conditiile de infiintare a companiei de proiect, si publicarea acestuia.

Partenerul public va elabora  si aproba  normele proprii  pentru infiintarea comisiilor, elaborarea criteriilor  si derularea etapelor de definire a proiectului public-privat  si de selectie a investitorilor privati.

Normele respective au la baza reglementarile Legii  si ale actelor normative in domeniu, elaborate de institutiile competente.

In cazul nefinalizarii unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selectionati, partenerul public are dreptul la reluarea  intregii proceduri. Dupa caz,  inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate  si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.

Contestatiile

Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau  in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat  si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata.

Partenerul public este obligat sa dea raspuns la contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, dupa care procedura se va continua. Solutia data de instanta devine obligatorie la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.

Contractul de PPP

Contractul de parteneriat public-privat sau contractul de proiect este definit drept actul juridic care stipuleaza drepturile  si obligatiile partenerului public  si ale investitorului pentru  intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata.

Contractul de proiect de parteneriat public-privat  se  incheie intre partenerul public si investitorul privat selectat si avand in vedere:

 • tipul de activitati convenite;
 • stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
 • valoarea negociata a investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;
 • perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;
 • definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public,  intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;
 • cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;
 • repartizarea riscurilor dintre partenerul public  si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;
 • criteriile de performanta cu privire la  indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;
 • clauzele de retragere din proiect;
 • penalitatile pentru situatia cand nu se  indeplinesc obiectivele stabilite  in contract;  contractul  incheiat  intre partenerul public  si cel privat va specifica in mod expres penalitatile cu care se va sanctiona retragerea din contract  inainte de termenul stabilit sau neindeplinirea obligatiilor contractuale.

Compania de proiect

Compania de proiect este definita drept societatea comerciala rezidenta in Romania, avand ca asociati sau actionari atat partenerul public, cat si pe cel privat, care sunt reprezentati  in mod proportional  in functie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura.

Compania de proiect  se organizeaza si functioneaza conform legislatiei in vigoare, ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public  si investitorul privat. Aceasta functioneaza pe toata perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat  si se lichideaza conform legii la data  incheierii acestuia.

Intre compania de proiect  si cei 2 parteneri se va  incheia  un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu  incredintate spre administrare si un contract de servicii.

Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea si gestionarea, pe principii economice, conform legii si statutului propriu de infiintare si functionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligatiilor de la partile contractante, precum  si transferul bunului  si serviciilor care fac obiectul acestuia, in beneficiul public, prin partenerul public. Pe toata perioada de functionare a companiei de proiect, aceasta nu poate sa isi schimbe obiectul de activitate si nu poate desfasura operatiuni economice in afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creata sau al dezvoltarii acestuia in folosul comunitatii.

Compania de proiect va fi  condusa de un consiliu de administratie,  in care cei 2 parteneri vor fi reprezentati proportional cu participarea  la proiectul de parteneriat public-privat.

Compania de proiect  nu are dreptul sa ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participa la proiectul de PPP, pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, si nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.

Conditiile de incetare a proiectului

Parteneriatul public-privat inceteaza:

 • in cazul expirarii termenului contractului incheiat intre partenerul public si partenerul privat;
 • in baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;
 • in alte cazuri prevazute de lege sau de contract.

In cazul  incetarii contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat sa asigure  continuitatea activitatii sau prestarii serviciilor, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre partenerul public sau de catre noul investitor privat.

De asemenea, pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, la incetarea contractului de parteneriat public-privat, partile contractului de parteneriat public-privat sunt tinute de respectarea obligatiilor  ce le revin potrivit Legii si/sau contractului.

In cazul in care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investitia consumata pana la acel moment ramane ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect si partenerul public neavand nicio obligatie de returnare a valorii investitiei respective catre partenerul privat.

La finalizarea contractului de parteneriat public-privat,  compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie.

Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.

Coordonarea proiectelor de PPP

Potrivit Legii,  coordonarea  si monitorizarea centralizata a derularii proiectelor de  PPP se realizeaza de catre  Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (UCCPPP), din cadrul Ministerului Finantelor Publice. UCCPPP se va reorganiza prin hotarare a Guvernului la nivel de directie generala in subordinea Secretariatului General al Guvernului si va avea rol de institutie centrala in domeniul proiectelor de  PPP.  Principala atributie a acesteia va fi indrumarea  si monitorizarea partenerilor publici  si a investitorilor privati interesati  in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de PPP.

De asemenea, in termen de 60 de zile de la data intrarii  in vigoare a Legii, UCCPPP va constitui o baza de date publica, integrata, unica si actualizata, cuprinzand toate proiectele de  PPP  anuntate, precum  si arhiva proiectelor in desfasurare si/sau finalizate.

Nu in ultimul rand, pot fi organizate si puse in functiune unitati interne de coordonare a proiectelor de PPP la nivelul autoritatilor publicecare deruleaza cel putin doua proiecte de PPP.

Sanctiunile

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita  in instanta constatarea nulitatii absolute a contractelor de parteneriat public-privat incheiate cu incalcarea prevederilor Legii,  in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul