In M.Of. nr. 970 din data de 16 noiembrie 2018 a fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 66/2018 in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 si art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare („Normele metodologice”), raportat la dispozitiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare („Decizia”).

Curtea a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Suceava – Sectia de contencios administrativ si fiscal si a stabilit ca autoritatea contractanta investita cu reevaluarea ofertei in urma controlului de legalitate exercitat de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si/sau instanta de judecata are posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice si aspectele financiare ale ofertei apte a demonstra admisibilitatea ei, daca din mijloacele de proba administrate nu rezulta verificarea lor anterioara. Decizia Curtii pune astfel capat controverselor in ceea ce priveste reevaluarea ofertelor ulterior controlului de legalitate exercitat de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si/sau instanta de judecata.

Pentru conturarea acestei interpretari, Inalta Curte a avut in vedere, inter alia, urmatoarele aspecte:

  • infirmarea deciziei de inadmisibilitate a ofertei, ca urmare a controlului de legalitate exercitat de C.N.S.C. sau de instanta, obliga comisia de evaluare la reevaluarea ofertei, prin verificarea celorlalte aspecte care caracterizeaza admisibilitatea acesteia si care nu au fost cercetate la prima evaluare, fara a avea posibilitatea extinderii acestui proces de verificare cu privire la cele pe care le-a verificat in etapa de evaluare si care nu au facut obiectul vreunei solicitari de remediere sau contestari, raportul de evaluare in masura in care le confirma, privit ca act administrativ, fiind definitiv si executoriu sub acest aspect; cu atat mai mult, in situatia data, nu se poate extinde procesul de reevaluare asupra celorlalte oferte declarate ca admisibile sau inadmisibile si in privinta carora raportul de evaluare nu a fost contestat, fiind contrar principiului securitatii juridice declararea ca neconforma sau inacceptabila a unei oferte declarate anterior admisibila sau invers, conduita care echivaleaza cu o revocare a unui act administrativ care a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice;
  • nu este exclus, fiind chiar recomandabil, ca in exercitarea atributiilor sale specifice comisia de evaluare sa procedeze la o evaluare completa a tuturor ofertelor, chiar si a celor in privinta carora au fost identificate motive de neconformitate sau de inacceptabilitate; in acest caz, anularea deciziei autoritatii contractante de declarare ca inadmisibila a ofertei, sub rezerva unor dispozitii suplimentare formulate de C.N.S.C. sau de instanta de judecata, nu conduce decat la concluzia admisibilitatii ei, cu consecinta trecerii in etapa urmatoare, de stabilire a clasamentului;
  • exercitarea controlului de legalitate administrativ-jurisdictional sau jurisdictional si invalidarea concluziei de inadmisibilitate a ofertei la care a ajuns comisia prin raportul de evaluare intocmit obliga autoritatea contractanta la reluarea operatiunii de evaluare a acestei oferte de la etapa contestata, conform celor dispuse prin decizia C.N.S.C. sau hotararea instantei, comisia nefiind indreptatita a relua verificarea criteriilor deja analizate, raportul de evaluare, in masura in care le atesta, fiind irevocabil sub acest aspect;
  • inexistenta vreunei dovezi care sa ateste parcurgerea altor etape din procedura de evaluare in afara de cea contestata obliga si, in acelasi timp, indreptateste comisia de evaluare sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor de admisibilitate a ofertei analizate, inclusiv prin solicitarea de clarificari noi cu privire la elementele tehnice si aspectele financiare propuse, fara a se putea afirma ca prin anularea raportului de evaluare, care a respins o oferta ca inadmisibila, a fost epuizata etapa verificarii admisibilitatii ofertei in discutie, ca urmare a prezumarii verificarii ei sub toate aspectele, iar evaluarea acesteia implica numai faza finala a stabilirii clasamentului prin aplicarea factorilor de evaluare;
  • este contrar logicii juridice ridicarea la rang de principiu de drept, specific acestei ramuri de drept, a obligativitatii evaluarii complete a tuturor ofertelor aflate in competitie, chiar si a celor asupra carora comisia de evaluare a ridicat obiectii de neconformitate sau de inacceptabilitate, iar ca urmare a constatarii incalcarii acestei obligatii sa fie sacrificat tocmai acest principiu prin considerarea ca evaluata si deci admisibila a unei oferte neverificate in intregime; de altfel, de lege lata, problema a fost rezolvata de legiuitor care a stabilit in sarcina C.N.S.C. sau instantei de judecata obligatia ca, in situatia in care contestatia vizeaza rezultatul procedurii de atribuire si se dispune reevaluarea ofertelor, sa indice in mod clar si precis limitele reevaluarii, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluarii, etapa/etapele procedurii de atribuire vizata/vizate de reevaluare si masurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractanta in cadrul reevaluarii.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul