In M.Of. nr. 156 din data de 12 martie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, prin care au fost modificate urmatoarele acte normative:

 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Completarile si modificarile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

 •  definitia autoritatii contractante;
 •  domeniul de aplicare a legislatiei achizitiilor publice;
 •  majorarea pragurilor pentru atribuirea directa, cererea de oferta si contractele de publicitate media;
 •  atribuirea contractelor de achizitie publica;
 •  formularea si solutionarea contestatiilor;
 •  organizarea si functionarea CNSC si ANRMAP.

Modificarile referitoare la solutionarea  contestatiilor si a  litigiilor  in instanta se aplica numai  contestatiilor/proceselor  incepute dupa intrarea in vigoare a  OUG 19/2009. Astfel, contestatiile/procesele  in curs de solutionare/judecata la data intrarii  in vigoare a  OUG 19/2009 se solutioneaza potrivit legii sub care au inceput.

Definitia autoritatii contractante

Potrivit  noilor reglementari, reprezinta autoritati contractante in sensul OUG 34/2006 si  organismele de drept privat (societati comerciale, asociatii si fundatii, etc.),  nu doar organismele de drept public,  care au fost  infiintate pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla in una dintre urmatoarele raporturi cu oricare organism al statului – autoritate publica sau institutie publica -care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local:

 •  este finantat,  in majoritate, de catre  acesta, sau de catre un alt organism de drept public;
 •  se afla in subordinea sau este supusa controlului  acestuia, sau unui alt organism de drept public;
 •  in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre acesta, sau de catre un alt organism de drept public.

Domeniul de aplicare a legislatiei achizitiilor publice

Potrivit noii ordonante de urgenta, au fost exceptate de la aplicabilitatea OUG 34/2006  structurile autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state, atunci cand valoarea estimata a contractului atribuit  este egala sau mai mica decat pragurile valorice prevazute pentru procedura cererii de oferta, mentionate mai jos.

De asemenea, s-a facut precizarea ca OUG 34/2006 nu se aplica contractelor de achizitie publica atribuite ca urmare a aplicarii unei proceduri specifice prevazute de legislatia comunitara, in contextul programelor si proiectelor de cooperare teritoriala.

Majorarea pragurilor pentru atribuirea directa,  cererea de ofertasi contractele de publicitate media

Prin noile reglementari s-au modificat pragurile dupa cum urmeaza:

 •  atribuirea directa: pragul de 10.000 euro a fost majorat la 15.000 euro, pentru contractele de produse, servicii sau lucrari;
 •  cererea de oferte: pragul de 75.000 euro pentru contractele de furnizare si servicii a fost majorat la 100.000 euro, iar pragul de 500.000 euro stabilit pentru contractele de lucrari a fost majorat la 750.000 euro;
 •  contractele de publicitate media: pragul de 2.000  de euro pentru  publicarea anunturilor de participare  si de atribuire a fost majorat la 20.000 euro.

Atribuirea contractelor de achizitie publica

Modificarile si completarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica privesc in principal urmatoarele aspecte:

 •  obligativitatea asigurarii accesului la documentatia de atribuire prin mijloace electronice – autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat  si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire; singura exceptie permisa de la aceasta regula este situatia in care atasarea documentatiei de atribuire  in SEAP nu este posibila din motive tehnice;
 •  gratuitatea documentatiilor de atribuire  – in situatia  in care atasarea documentatiei de atribuire  in SEAP nu este posibila din motive tehnice, autoritatea contractanta are obligatia de a pune gratuit  la dispozitia oricarui operator economic  interesat  a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic; singura plata care poate fi solicitata de autoritatile contractante este aceea a  costului aferent transmiterii documentatiei respective prin posta;
 •  reducerea termenului pentru licitatia deschisa  – termenul pentru publicarea anuntului de participare in SEAP a fost redus de la 28 de zile la 20 de zile, in cazul contractelor care au o valoare estimata sub pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 •  reducerea termenelor pentru licitatia restransa  – termenul pentru publicarea anuntului de participare in SEAP a fost redus de la 16 zile la 10 zile, in cazul contractelor care au o valoare estimata sub pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; de asemenea, perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a a licitatiei restranse si data limita de depunere a ofertelor a fost redusa de la 12 zile, la 10 zile, in cazul invocarii motivului de urgenta,  pentru contractele care au o valoare estimata mai mare decat pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; in schimb, in cazul  contractelor care au o valoare estimata sub pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, termenul general pentru depunerea ofertelor a fost micsorat de la 22 de zile la 15 zile, eliminandu-se totodata posibilitatea reducerii acestui termen pentru motive de urgenta;
 •  reducerea termenului pentru dialogul competitiv – termenul pentru publicarea anuntului de participare in SEAP a fost redus de la 30 de zile la 20 de zile, in cazul contractelor care au o valoare estimata sub pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 •  reducerea termenului pentru negocierea cu publicare prealabila a unui anunt de participare – termenul pentru publicarea anuntului de participare in SEAP a fost redus de la 12 zile la 10 zile, in cazul contractelor care au o valoare estimata sub pragurile prevazute pentru publicarea anuntului de participare  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 •  stabilirea criteriilor potrivit principiului proportionalitatii  – se precizeaza in mod expres faptul ca criteriile de calificare si selectie  trebuie sa aiba o legatura concreta cu obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, sens in care nivelul cerintelor minime  solicitate prin documentatia de atribuire, precum  si documentele care probeaza indeplinirea unor astfel de cerinte trebuie sa se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura  indeplinirea  in conditii optime a contractului respectiv, luand  in considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura si complexitatea acestuia;
 •  sustinerea unui tert – in situatia in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de  o alta persoana,  angajamentul ferm al acesteia, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate, va trebui sa imbrace forma autentica;
 •  noul termen  pentru stabilirea ofertei castigatoare  – autoritatile contractante  vor avea obligatia de a stabili oferta castigatoare in termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor; acest termen poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile, in cazuri temeinic motivate,  prezentate  intr-o nota justificativa, aprobata de ordonatorul de credite al autoritatii contractante; inauntrul aceluiasi termen, autoritatile contractante isi vor indeplini obligatiile de comunicare  cu participantii referitoare la anularea procedurii de atribuire;
 •  noi termene pentru incheierea contractului de achizitie publica  – autoritatile contractante vor avea dreptul de a  incheia contractele de achizitie publica/acordurile-cadru numai dupa implinirea termenelor de 11 zile, respectiv de 6 zile,  de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in functie de valoarea estimata a contractelor, fata de termenele din reglementarea anterioara, de 10 si 5 zile;
 •  nulitatea contractului incheiat inainte de  implinirea termenelor legale – s-a eliminat prevederea expresa referitoare la nulitatea absoluta a contractului de achizitie publica/acordului cadru  incheiat  inainte de  implinirea termenelor mentionate mai sus, prevazandu-se doar faptul ca aceste contracte sunt  lovite de nulitate;
 •  informarea operatorilor economici despre deciziile autoritatii contractante  – s-a clarificat notiunea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire, pe care autoritatile contractante au obligatia de a-i informa despre deciziile referitoare la rezultatul  procedurilor ori, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire  si eventuala initiere ulterioara a unei noi  proceduri; acestia sunt  definiti drept  orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractanta nu l-a informat inca despre decizii care ii vizeaza direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a carui candidatura/oferta nu a fost  inca respinsa definitiv de autoritatea contractanta.

Formularea si solutionarea contestatiilor

De asemenea, au fost modificate si completate prevederile legale referitoare la formularea si solutionarea contestatiilor, a cererilor de chemare in judecata si a plangerilor, dupa cum urmeaza:

 •  competenta  materiala  alternativa a CNSC si a  instantelor judecatoresti – orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori  intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin  incalcarea dispozitiilor legale  in materia achizitiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ jurisdictionala, adresandu-se:
  • Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; sau
  • in justitie,  in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale OUG 34/2006;

o parte nu se poate adresa, pentru solutionarea aceleiasi cereri, concomitent  CNSC si instantei judecatoresti competente; in caz contrar, se prezuma renuntarea la calea administrativ jurisdictionala, partea avand obligatia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanta judecatoreasca competenta;

 •  competenta materiala exclusiva a instantelor judecatoresti – pentru urmatoarele categorii de contestatii/cereri, OUG 34/2006 a stabilit competenta materiala in favoarea instantelor de contencios administrativ, fara a mai exista pentru contestator posibilitatea de a alege intre CNSC si instante:
  •  contestatiile referitoare la procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national;
  •  cererile referitoare la acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate  in cadrul procedurii de atribuire;
  •  cererile  privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica;

in primul caz mentionat mai sus instanta competenta este Curtea de Apel Bucuresti, iar in ultimele doua cazuri, instanta competenta este  sectia de contencios administrativ  si fiscal a tribunalului  in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante;

 •  notificarea autoritatii contractante  – inainte de a se adresa instantei competente sau CNSC, persoana vatamata va avea obligatia de a notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa  incalcare a dispozitiilor legale  in materia achizitiilor publice  si la intentia de a sesiza instanta judecatoreasca competenta; dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei  incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis  in cadrul respectivei proceduri; persoana vatamata care, primind comunicarea mentionata mai sus, considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei  incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula contestatie sau actiune  in justitie sau, dupa caz, de renuntare la judecarea contestatiei / actiunii; lipsa notificarii nu impiedica insa  formularea contestatiei sau introducerea cererii  in fata instantei judecatoresti competente;
 •  exercitarea abuziva a dreptului de a depune contestatii – au fost abrogate dispozitiile referitoare la  sanctionarea exercitarii abuzive a dreptului de a depune contestatii cu o amenda de la 10.000 lei la 35.000 lei;
 •  termenele de sesizare a CNSC sau a instantei judecatoresti – termenul de 10, respectiv de 5 zile, calculat de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cadrul caruia persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim,  se va aplica si pentru sesizarea instantelor judecatoresti competente;
 •  data luarii la cunostinta a documentatiei de atribuire – a fost reintrodusa dispozitia  abrogata in decembrie 2008 prin OUG 143/2008,  potrivit careia, in cazul in care documentatia de atribuire este publicata in SEAP in conditiile prevazute in OUG 34/2006, data luarii la cunostinta se considera a fi data publicarii documentatiei de atribuire;
 •  acte ale autoritatii contractante emise sau care au loc inainte de deschiderea ofertelor – s-a eliminat termenul de  o zi lucratoare, inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru formularea contestatiei care se refera la acte ale autoritatii contractante care sunt emise sau au loc inainte de deschiderea ofertelor;
 •  elementele obligatorii ale contestatiei  – contestatiile nu vor mai trebui sa contina informatiile referitoare la data limita de deschidere a ofertelor sau la  data expirarii perioadei dupa implinirea careia  autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru;
 •  suspendarea de drept a procedurii de atribuire  – s-au abrogat dispozitiile potrivit carora suspendarea procedurii de atribuire nu va mai fi posibila decat de cel mult doua ori, indiferent de numarul de contestatii care apar si de momentul in care sunt acestea depuse, dispozitii introduse in decembrie 2008, prin OUG 143/2008;  potrivit noilor reglementari, perioada de suspendare incepe la data expirarii termenului de 11 zile, respectiv de 6 zile, dupa implinirea caruia autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul cadru, si inceteaza la data expirarii termenului de 10 zile de la comunicare prevazut pentru formularea plangerii impotriva deciziilor CNSC, daca partea interesata nu a introdus plangere la instanta judecatoreasca competenta;  de asemenea,  CNSC nu va mai putea dispune ca masura provizorie incetarea perioadei de suspendare a procedurii de atribuire,   in cazuri temeinic motivate si la solicitarea uneia dintre parti;
 •  termenul pentru transmiterea punctului de vedere al autoritatii contractante – au fost abrogate dispozitiile referitoare la cacularea diferentiata, in functie de momentul la care au fost emise sau au avut loc actele autoritatii contractante la care se refera contestatia/contestatiile, a termenului de 3 zile lucratoare prevazut pentru transmiterea de catre autoritatea contractanta catre CNSC a punctului de vedere asupra contestatiei; potrivit noilor reglementari, autoritatea contractantaare obligatia de a transmite CNSC punctul sau de vedere asupra contestatiei/contestatiilor,  insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum  si o copie a dosarului achizitiei publice, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului dupa implinirea caruia autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru;
 •  nulitatea contractului incheiat in perioada de suspendare – s-a eliminat prevederea expresa referitoare la nulitatea absoluta a contractului incheiat in perioada de suspendare, prevazandu-se doar faptul ca un asemenea contract este  lovit de nulitate;
 •  obligatia ANRMAP de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere – prin noua ordonanta de urgenta s-a introdus in mod expres obligatia ANRMAP de a a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere dispuse prin deciziile CNSC;
 •  formularea plangerii impotriva deciziilor CNSC – deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei  si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere la curtea de apel, sectia de contencios-administrativ  si fiscal, in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante, abrogandu-se dispozitiile potrivit carora plangerea se  inainteaza instantei competente sau Consiliului; totodata, s-a prevazut in mod expres faptul ca instanta, admitand plangerea, poate dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise  in legatura cu procedura de atribuire;  mai mult, spre deosebire de reglementarea anterioara,  in cazul  in care,  in mod gresit, Consiliul a solutionat contestatia pe exceptie, instanta va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea  in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei; in cazul in care decizia CNSC a fost atacata cu plangere, autoritatea contractanta nu mai are in nicio situatie dreptul de a incheia contractul inainte de solutionarea cauzei de catre instanta;
 •  acordarea despagubirilor in instanta  – despagubirile reprezentand prejudiciul cauzat printr-un act al autoritatii contractante sau ca urmare a nesolutionarii  in termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin  incalcarea dispozitiilor legale  in materia achizitiilor publice, se pot acorda numai dupa anularea in prealabil a actului respectiv ori, dupa caz, dupa revocarea actului sau luarea oricaror altor masuri de remediere de catre autoritatea contractanta;  mai mult, se precizeaza faptul ca, in cazul  in care se solicita plata de despagubiri pentru repararea prejudiciului reprezentand cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vatamata trebuie sa faca doar dovada  incalcarii prevederilor  OUG 34/2006, precum  si a faptului ca ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii respective;
 •  taxe pentru cererile introduse la instantele judecatoresti:
  •  2% din valoarea contractului, pentru  cererile introduse la instantele judecatoresti, avand ca obiect contractele de achizitie publica, contractele de concesiune de lucrari publice si contractele de concesiune de servicii;
  •  2% din valoarea prejudiciului, pentru cererile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de atribuire;
  •  2.000 lei, pentru  cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autoritatii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoasterea dreptului pretins  si alte asemenea cereri neevaluabile in bani;
 •  termenele pentru solutionarea litigiilor in instanta – OUG nr.19/2009 prevede  urmatoarele termene pentru solutionarea proceselor in materia achizitiilor publice:
  •  termen de 5-10 zile pentru introducerea cererii de chemare in judecata;
  •  termen de 1 zi lucratoare pentru instiintarea celorlalti participanti la procedura despre existenta unui litigiu;
  •  termen de 3 zile pentru depunerea intampinarii;
  •  termen de 3 zile pentru depunerea raspunsului la intampinare;
  •  termen de 3 zile pentru depunerea cererii reconventionale;
  •  termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii de chemare in judecata pentru primul termen de judecata;
  •  termene de judecata ulterioare scurte, care nu pot depasi 10 zile;
  •  termen de 30 de zile sau 6 luni pentru introducerea cererii de constatare a nulitatii acestuia, prin actiune separata;
  •  termen de 3 zile pentru pronuntarea hotararii;
  •  termen de 5 zile pentru comunicarea hotararii;
  •  termen de 5 zile pentru introducerea recursului impotriva hotararii primei instante;
  •  termen de 30 de zile pentru transmiterea de catre autoritatea contractanta catre ANRMAP a copiei hotararii;
 •   masuri cu caracter provizoriu – instanta  poate sa dispuna la cererea partii interesate masuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
  •  masuri de suspendare sau care sa asigure suspendarea procedurii de atribuire, in stadiul in care se afla;
  •  alte masuri care sa asigure oprirea implementarii anumitor decizii a autoritatii contractante;
 •   constatarea nulitatii contractului – noile prevederi stabilesc cu precizie cazurile in care  instanta poate constata nulitatea contractului, precum si o serie de exceptii de la aceste cazuri;
 •  limitarea efectelor contractului  – s-a prevazut in mod expres posibilitatea instantei de a dispune limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie al acestuia, precum si de a aplica o amenda autoritatii contractante, in cazul  in care contractul de achizitie publica a produs efecte juridice sau daca masura constatarii nulitatii contractului ar avea efecte negative mai mari decat cele pozitive  si numai daca exista motive imperative de interes general; nu constituie motive imperative de interes general costurile generate de executarea contractului, cele generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire,  cele cu privire la obligatiile legale generate de absenta efectelor contractului;
 •  calea de atac impotriva hotararii instantei – hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs, care se judeca de sectia de contencios administrativ  si fiscal a curtii de apel; recursul suspenda executarea  si se judeca de urgenta si cu precadere; in cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca  in toate cazurile litigiul in fond;
 •  solicitarea constatarii nulitatii contractelor/acordurilor cadru de catre ANRMAP – ANRMAP va putea solicita in instanta constatarea nulitatii contractelor/acordurilor-cadru, doar  in masura  in care un operator economic nu a utilizat o cale de atac  in acest sens; de asemenea, au fost revizuite motivele pentru care ANRMAP poate solicita in instanta constatarea nulitatii acestora.

Organizarea si functionarea CNSC si ANRMAP

Nu in ultimul rand, se impune sa mentionam faptul ca  s-au adus modificari cu privire la modalitatea de organizare si evaluare a activitatii CNSC si ANRMAP, dupa cum urmeaza:

 •  membrii Consiliului – au fost modificate criteriile de selectie a membrilor CNSC, astfel: acestia vor avea o vechime in domeniul juridic, economic sau tehnic de minim 9 ani, fata de cei 5 ani prevazuti in reglementarea anterioara, si o experienta de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice, fara a se mai lua in considerare experienta in domeniul concurentei;
 •  evaluarea activitatii CNSC – evaluarea anuala a activitatii CNSC si a completelor acestuia a fost inlocuita de o evaluare bilunara efectuata de  o comisie  a carei compunere a fost semnificativ modificata;
 •  regulamentul de organizare  si functionare a  CNSC  – se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Consiliului si cu avizul Secretariatului General al Guvernului, acest din urma aviz inlocuind avizul ANRMAP;
 •  functia de instruire a ANRMAP  – potrivit noilor reglementari, ANRMAP  are si  functia  de initiere, organizare  si sustinere, prin personalul propriu, a cursurilor de perfectionare  si instruire a personalului autoritatilor  si institutiilor publice care aplica dispozitiile legale referitoare la achizitiile publice.

Abrevieri

OUG 34/2006 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciiOUG 19/2009 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

OUG 143/2008 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006

CNSC – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

ANRMAP – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

SEAP – Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul