In M.Of. nr. 805 din data de 2 decembrie 2008 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Completarile si modificarile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

 •  contractele finantate / subventionate in proportie mai mare de 50% de catre autoritati contractante;
 •  atribuirea contractelor de achizitie publica;
 •  formularea si solutionarea contestatiilor;
 •  clarificarea si/sau modificarea terminologiei.

Contractele finantate / subventionate in proportie mai mare de 50% de catre autoritati contractante

Prin noile reglementari s-au modificat prevederile referitoare la aplicarea legislatiei achizitiilor publice  in cazul contractelor atribuite de catre operatori economici care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta, dupa cum urmeaza:

 •  contractele de servicii – pragul valorii estimate a contractelor de servicii a fost majorat  de la 125.00 euro la 200.000 euro, eliminandu-se, totodata, regulile speciale de atribuire a contractelor  de  servicii a caror valoare estimata este mai mica decat pragul mentionat mai sus;
 •  contractele de lucrari – pragul valorii estimate a contractelor de lucrari a fost majorat  de la  de la  2.500.000 euro la 5.000.000 euro, eliminandu-se, totodata, regulile speciale de atribuire a contractelor  de lucrari  a caror valoare estimata este mai mica decat pragul mentionat mai sus;
 •  contractele de furnizare – au fost eliminate regulile speciale de atribuire a contractelor de furnizare.

Potrivit preambulului Ordonantei de urgenta, aceste masuri au fost luate in vederea flexibilizarii sistemului achizitiilor publice  si cresterii gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, fiind mentionate in acest sens proiectele incluse in Programul Operational Regional, POS Transporturi si POS Mediu.

Atribuirea contractelor de achizitie publica

Modificarile si completarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica privesc in principal urmatoarele aspecte:

 •  depunerea mai multor candidaturi/oferte individuale si/sau comune – autoritatea contractanta nu mai are dreptul sa permita prin documentatia de atribuire ca un ofertant/candidat sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune sau sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte; de asemenea, se face precizarea importanta ca aceste prevederi nu afecteaza posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite;
 •  definirea erorilor/omisiunilor de completare din anunturile transmise spre publicare in SEAP  – erorile/omisiunile de completare pentru care ANRMAP poate respinge publicarea anunturilor transmise spre publicare in SEAP sunt definite ca fiindacele  informatii/cerinte din anuntul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la incalcari ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice si ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica;  mai mult, se face precizarea ca  nedetectarea erorilor in procesul de verificare nu afecteaza dreptul  ANRMAP de a sanctiona contraventional autoritatea contracanta, pe parcursul activitatii de supraveghere;
 •  micsorarea pragului de publicare in JOUE  a anunturilor de participare si atribuire a contractelor sectoriale de furnizare si servicii – pragul a fost micsorat de la 420.000 euro la 400.000 euro, astfel incat publicarea anunturilor de participare si de atribuire  in  JOUE devine obligatorie in situatiile in care autoritatea contractanta se  incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) din OUG 34/2006, iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro;
 •  incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul doi –daca in reglementarea anterioara autoritatea contractanta avea dreptul de a declara castigatoare oferta clasata pe locul doi sau de a anula procedura de atribuire in cazul in care nu se poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare datorita faptului ca ofertantul  in cauza se afla intr-o situatie de forta majora, in actuala reglementare s-a avut in vedere si situatia in care ofertantul declarat castigator se afla in imposibilitatea fortuita de a executa contractul; mai mult, se precizeaza acum ca autoritatea contractanta  are dreptul de a declara castigatoare oferta clasata pe locul doi doar in conditiile in care aceasta exista si este admisibila, iar anularea procedurii va avea loc doar in cazul in care autoritatea contractanta nu va putea declara castigatoare oferta clasata pe locul doi;
 •  publicarea in SEAP a motivelor anularii unei proceduri – s-a introdus obligatia autoritatii contractante de a transmite  in SEAP informatii referitoare la motivele anularii unei proceduri de atribuire, in cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire; aceasta obligatie se adauga aceleia  de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare;
 •  contracte sectoriale – se precizeaza faptul ca sunt considerate contracte sectoriale si contractele atribuite  in scopul efectuarii activitatilor relevante care presupun exploatarea unui areal geografic in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi sau punerii la dispozitia transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor  maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport; precizarea este binevenita, intrucat contractul sectorial este definit de OUG 34/2006 ca fiind contractul de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica  apa, energie, transport si posta, fara a mentiona celelalte activitati relevante enumerate mai sus.

Formularea si solutionarea contestatiilor

In primul rand,  se impune sa mentionam faptul ca  s-au adus modificari cu privire la modalitatea de evaluare a activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, dupa cum urmeaza:

 •  evaluarea completelor CNSC – nu se va mai face evaluarea performantelor individuale  profesionale ale membrilor CNSC; in schimb, vor fi evaluate completele CNSC;
 •  evaluarea anuala – evaluarea activitatii Consiliului  si a completelor acestuia se efectueaza in primul semestru al fiecarui an, si nu in primul trimestru, cum era prevazut in reglementarea anterioara;
 •  componenta colegiului de evaluare – in componenta colegiului de evaluare a activitatii CNSC si a completelor acestuia se va regasi si un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, iar presedintele CNSC nu va mai face parte din acest complet.

De asemenea, au fost modificate si completate prevederile legale referitoare la formularea si solutionarea contestatiilor si a plangerilor, dupa cum urmeaza:

 •  noi elemente obligatorii ale contestatiei  – contestatiile vor trebui sa contina, in plus fata de elementele enumerate deja  in OUG 34/2006, si urmatoarele informatii: data limita de deschidere a ofertelor,  in cazul  in care contestatia se refera la acte ale autoritatii contractante care au fost emise sau au avut loc  inainte de aceasta data; data expirarii perioadei  dupa implinirea careia  autoritatea contractanta are dreptul de a  incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru,  in cazul  in care contestatia se refera la acte ale autoritatii contractante care au fost emise sau au avut loc dupa data limita de deschidere a ofertelor;
 •  transmiterea contestatiei autoritatii contractante –contestatia  si documentele atasate acesteia se vor inainta atat CNSC  cat  si autoritatii contractante in cadrul termenelor legale, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, fiind abrogata dispozitia potrivit careia contestatorul putea inainta contestatia autoritatii contractante  pana in urmatoarea zi lucratoare datei transmiterii acesteia catre CNSC;
 •  termenul de instiintare a celorlalti participanti – termenul de 5 zile in cadrul careia autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre formularea contestatiei  si pe ceilalti participanti din cadrul procedurii a fost inlocuit cu termenul de o zi lucratoare;
 •  acte ale autoritatii contractante emise sau  care  au loc inainte de deschiderea ofertelor – daca in reglementarea anterioara contestatia care se refera la prevederile documentatiei de atribuire putea fi depusa inclusiv pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor, potrivit modificarilor, contestatia care se refera la acte ale autoritatii contractante care sunt emise sau au loc inainte de deschiderea ofertelor putea fi inaintata nu mai tarziu de o zi lucratoare  inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, cu conditia transmiterii acesteia  si prin fax sau prin mijloace electronice;  de lege ferenda, consideram ca aceasta dispozitie ar fi trebuit coroborata cu impunerea unui termen pentru transmiterea clarificarilor de catre autoritatea contractanta de  minim 2 zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru depunerea ofertelor, astfel incat participantii sa aiba posibilitatea reala de a formula contestatii  si impotriva acestor acte ale autoritatii contractante;  aceasta, intrucat  in practica isi gasesc deseori aplicare prevederile  art. 79 alin. 2) din OUG 34/2006, potrivit carora “in cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1) [de 6 zile  inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor], aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor”;
 •  data luarii la cunostinta a documentatiei de atribuire – a fost abrogata dispozitia potrivit careia in cazul in care documentatia de atribuire este publicata in SEAP  in conditiile prevazute  in OUG 34/2006, data luarii la cunostinta se considera a fi data publicarii documentatiei de atribuire;
 •  termenul pentru transmiterea  punctului de vedere al autoritatii contractante – noile reglementari inlocuiesc termenul de 5 zile de la primirea contestatiei prevazut pentru  transmiterea catre CNSC a punctului de vedere asupra contestatiei, a documentelor edificatoare si a copiei dosarului achizitiei publice cu termenul de 3 zile lucratoare;  in acelasi termen de 3 zile lucratoare, autoritatea contractanta va notifica punctul sau de vedere si contestatorului;  acest termen  se va calcula diferentiat, in functie de  momentul la care au fost emise sau au avut loc actele  autoritatii contractante  la care se refera contestatia/contestatiile, astfel:
  •  inainte de deschiderea ofertelor – termenul va curge de la data expirarii termenului prevazut pentru inaintarea contestatiei, de o zi lucratoare  inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor;
  •  dupa deschiderea ofertelor – termenul va curge  de la data expirarii termenelor  dupa implinirea carora autoritatea contractanta are dreptul de a  incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru, de 10 zile, respectiv de 5 zile, de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
 •  masuri de remediere adoptate de autoritatea contractanta – noile reglementari prevad in mod expres dreptul autoritatii contractante de a adopta, dupa primirea unei contestatii, masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective; orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici  inca implicati  in procedura de atribuire, precum  si  CNSC, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora; in cazul  in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite CNSC si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie; notificarea de renuntare anuleaza obligatia autoritatii contractante de a transmite punctul de vedere asupra contestatiei, documentele edificatoare si copia dosarului achizitiei publice;
 •  suspendarea  de drept a  procedurii de  atribuire – daca inainte de adoptarea Ordonantei de urgenta, depunerea contestatiei in fata  CNSC suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre CNSC, noile reglementari prevad reguli cu totul noi referitoare la suspendarea procedurii de atribuire a contractelor de achizie publica:
  • suspendarea va opera doar daca nu s-a luat act de renuntarea la contestatie de catre contestator,  in cazul  remedierii actelor invocate ca fiind nelegale;
  • perioada de suspendare incepe in functie de momentul la care au fost emise sau au avut loc actele autoritatii contractante la care se refera contestatia/contestatiile, astfel:
   • inainte de deschiderea ofertelor – termenul va curge de la data expirarii termenului prevazut pentru inaintarea contestatiei,  de o zi lucratoare  inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor;
   • dupa deschiderea ofertelor  – termenul va curge  de la data expirarii termenelor  dupa implinirea carora autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru, de 10 zile, respectiv de 5 zile, de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
  • perioada de suspendare  inceteaza la data expirarii termenuluide 10 zile de la comunicare prevazut  pentru formularea plangerii impotriva deciziilor CNSC;

rezulta astfel ca  suspendarea procedurii de  atribuire nu va mai fi posibila decat de cel mult  doua ori, indiferent de numarul de contestatii care apar si de momentul in care sunt acestea depuse; astfel, suspendarea procedurii poate avea loc cu o zi inainte de deschiderea ofertelor; in cazul in care vor fi depuse contestatii asupra anuntului de participare sau asupra continutului documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta va avea posibilitatea ca, pana la data deschiderii ofertelor, sa adopte ea insasi masuri de remediere, fara ca procedura de atribuire sa fie suspendata; daca masurile de remediere sunt satisfacatoare pentru constatator si acesta renunta la contestatie, interventia CNSC nu mai este necesara, iar procedura continua fara introducerea unei perioade de suspendare; daca exista una sau mai multe contestatii la care autoritatea contractanta nu adopta masuri de remediere satisfacatoare pentru constatatori, suspendarea devine automata inainte de deschiderea ofertelor, iar CNSC urmeaza sa isi indeplineasca atributiile legale; un al doilea moment in care poate avea loc suspendarea procedurii este cu o zi inainte de expirarea perioadei de asteptare impuse de legislatie intre data comunicarii rezultatului procedurii si data incheierii contractului de achizitie publica;

 •  competenta  CNSC – modificarea OUG 34/2007 restrange competenta  CNSC doar la aspectele sesizate de contestator; in situatia in care CNSC apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si alte acte care incalca prevederile  OUG 34/2006, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci  acesta va sesiza  ANRMAP, transmitandu-i in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii;
 • termenul de solutionare a contestatiei – CNSC are obligatia de a solutiona contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, reducandu-se astfel termenul anterior de 30 de zile; in cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi insa prelungit cu inca 10 zile; un alt element de noutate il constituie faptul ca nerespectarea termenului de solutionare a contestatiei constituie abatere disciplinara.
 •  comunicarea deciziei CNSC catre parti – comunicarea deciziei CNSC  catre parti se  va  face intr-un termen de 3 zile de la pronuntare, inlocuind astfel termenul anterior de 5 zile;
 •  plangerea impotriva deciziilor CNSC – plangerea impotriva deciziilor  CNSC se inainteaza  instantei competente sau  CNSC, in acest din urma caz  CNSC avand obligatia de a transmite dosarul instantei competente in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac (potrivit  Deciziei Curtii Constitutionale nr. 569/2008).

Modificari si clarificari terminologice

Pe langa modificarile si completarile de  fond, au mai fost facute urmatoarele precizari terminologice:

 •  termenul ”locul” a fost inlocuit cu  “adresa” in art. 80 si 93;
 •  termenul  ”neprevazute” a fost inlocuit cu “imprevizibile” in  art. 122 si 252;
 •  art. 213 alin. (2) referitor la momentul elaborarii raportului procedurii de atribuire a fost in mod judicios corectat, astfel incat trimiterea la art. 213 alin. (1) lit. g) (procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor) a fost inlocuita cu lit. j) (raportul procedurii de atribuire).

Abrevieri

OUG 34/2006 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

CNSC – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

ANRMAP – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

SEAP – Sistemul Electronic de Achizitii Publice

JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul