In M.Of. nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (Ordonanta de urgenta).

Ordonanta de urgenta modifica, inter alia, urmatoarele aspecte din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii:

  • definitiile;
  • autoritatea competenta si domeniul de aplicare;
  • metodologia de selectie;
  • initierea controlului ex ante;
  • controlul ex ante al procedurilor de negociere fara publicare prealabila.

DEFINITII

Se introduce notiunea de control ex ante voluntar, care este definita ca fiind controlul privind aspectele de calitate si aspectele de regularitate, efectuat la solicitarea autoritatii contractante.

AUTORITATEA COMPETENTA SI DOMENIUL DE APLICARE

Potrivit noii reglementari, controlul ex ante exercitat de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) se desfasoara la solicitarea autoritatii contractante pe baza de liste de verificare. Astfel, obiectul controlului ex ante este reprezentat de toate procedurile de atribuire pentru care autoritatea contractanta a formulat la momentul initierii o solicitare de introducere in programul de verificare al ANAP.

O modificare importanta introdusa prin Ordonanta de urgenta vizeaza exceptarea de la controlul ex ante al ANAP a contractelor sau acordurilor cu finantare europeana pentru care controlul ex ante se va asigura de catre autoritatile de management.

Totodata, se extinde categoria procedurilor de negociere fara publicare prealabila exceptate de la controlul ex ante al ANAP si la alte proceduri de negociere decat cele organizate ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Sunt exceptate astfel si procedurile de negociere fara publicare prealabila reglementate la art. 104 alin. (5) lit. c) -d) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. g), h), i) si j) din Legea nr. 99/2016.

METODOLOGIA DE SELECTIE

Spre deosebire de procentul de 15% din reglementarea anterioara, sub actuala reglementare, metodologia de selectie trebuie sa asigure realizarea controlului pentru un procent de 5% din totalul procedurilor de atribuire initiate de catre autoritatile contractante intr-un an calendaristic prin publicarea in SEAP a anuntului de participare/de participare simplificat/de concurs, aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimata mai mare decat pragul stabilit pentru realizarea achizitiei directe, cu exceptia procedurilor de negociere fara publicare prealabila  organizate ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a altor proceduri de atribuire nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta.

Prin ordin al presedintelui ANAP vor fi stabilite (i) modul in care se realizeaza aplicarea metodologiei de selectie si introducerea in programul de verificare al ANAP a procedurilor de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, precum si (ii) tintele care trebuie atinse anual.

INITIEREA CONTROLULUI EX ANTE

Autoritatea contractanta solicitanta a controlului ex ante va formula cererea de introducere a procedurii in programul de verificare ex ante al ANAP odata cu incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP/transmiterea notificarii privind intentia de a realiza o negociere fara publicare prealabila. In termen de 2 zile lucratoare de la acest moment, autoritatea contractanta va fi instiintata cu privire la acceptarea sau neacceptarea respectivei cereri.

Modelul de cerere a fost publicat de ANAP la data de 8 ianuarie 2019 impreuna cu Notificarea cu privire la modalitatea de transmitere de catre autoritatea/entitatea contractanta a solicitarii de control ex ante voluntar efectuat de catre ANAP („Notificarea”). Potrivit Notificarii, cererea va fi semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si va fi incarcata in SEAP alaturi de strategia de contractare, prin accesarea comenzii specifice „adauga strategie de contractare”.

Autoritatile/entitatile contractante sunt atentionate de ANAP cu privire la necesitatea respectarii acestei modalitati de transmitere a solicitarii de control ex-ante voluntar, precum si a utilizarii formularului de cerere publicat, cu pastrarea denumirii acestuia la incarcarea in SEAP. In caz contrar, solicitarea nu va fi luata in considerare de catre ANAP. Textul integral al Notificarii poate fi accesat la adresa http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-de-catre-autoritatea-entitatea-contractanta-a-solicitarii-de-control-ex-ante-voluntar-efectuat-de-catre-anap/

CONTROLUL EX ANTE AL PROCEDURILOR DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA

Noua reglementare clarifica faptul ca obligatia de a notifica ANAP cu 5 zile lucratoare inainte de data de demarare a negocierii, precum si de a pune la dispozitia ANAP informatiile si documentele solicitate in scopul indeplinirii functiei de control ex ante se aplica si in cazul initierii unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare prevazute la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 (achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit necesare pentru indeplinirea contractului datorita unor circumstante imprevizibile, cu respectarea cumulativa a conditiilor legale).

Potrivit Notificarii, autoritatea/entitatea contractantă care doreste solicitarea efectuarii controlului ex-ante voluntar de catre ANAP in cazul unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, va transmite atat notificarea, cat si cererea tip la adresa de e-mail dedicata.

DISPOZITII TRANZITORII

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta, Ministerul Finantelor Publice, prin ANAP, va elabora normele metodologice de aplicare a modificarilor si completarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017, care se va aproba prin hotarare a Guvernului.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul