In M.Of. nr. 106 din data de 12 februarie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice (OUG nr. 23/2020).

noi-modificari-aduse-legii-privind-concesiunile-vasslawyers

Modificarile vizeaza o serie de acte normative primare din domeniul achizitiilor publice si sectoriale, precum si al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016).

Elementele de noutate din Legea nr. 100/2016 vizeaza aspecte, precum:

  • notiunea de autoritate/entitate contractanta;
  • motivele de excludere;
  • criteriile de atribuire.

NOTIUNEA DE AUTORITATE/ENTITATE CONTRACTANTA

Ordonanta aduce clarificari referitoare la utilizarea notiunilor de autoritate/entitate contractanta, in scopul transpunerii corecte a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23).

Astfel, majoritatea articolelor din Legea nr. 100/2016 au fost modificate in sensul inlocuirii sintagmei entitati contractante cu sintagma autoritati/entitati contractante. Totodata, potrivit noii modificari legislative, autoritatile contractante nu mai fac parte din categoria entitatilor contractante. Autoritatile contractante (i.e. autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, organismele de drept public, asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta) alaturi de intreprinderile publice si subiectele de drept care functioneaza in baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitatile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 100/2016 au calitatea de autoritati/entitati contractante.

MOTIVELE DE EXCLUDERE

Noua reglementare instituie obligatia autoritatilor contractante si entitatilor contractante de la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016 de a exclude operatorii economici in orice moment al procedurii de atribuire in care iau la cunostinta ca acestia se afla in una dintre situatiile de excludere, respectiv:

  • au fost condamnati prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre infractiunile expres prevazute de lege;
  • si-au incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu conform legii statului in care respectivul operator economic este infiintat sau incalcarea poate fi demonstrata prin orice mijloace adecvate.

Modificarile au drept scop transpunerea corecta si completa a prevederilor Directivei 2014/23 care vizeaza stabilirea obligativitatii de excludere dintr-o procedura de atribuire in anumite situatii.

CRITERIILE DE ATRIBUIRE

In oglinda cu prevederile Directivei 2014/23, OUG nr. 23/2020 aduce completari si in ceea ce priveste criteriile de atribuire.

Astfel, potrivit noii reglementari, criteriile de atribuire nu confera autoritatii/entitatii contractante o libertate de alegere nelimitata.

Totodata, au fost introduse clarificari importante in ceea ce priveste modificarea ordinii criteriilor de atribuire in ipoteza in carea autoritatea/entitatea contractanta primeste o oferta care propune o solutie inovatoare. Daca criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicarii anuntului de concesionare, autoritatea/entitatea contractanta publica un nou anunt de concesionare, cu respectarea termenelor minime legale. Modificarea ordinii criteriilor de atribuire nu trebuie sa conduca la discriminare.

 

Varianta actualizata a Legii nr. 100/2016 poate fi consultata aici: https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/lege-nr-1002016/

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul