In M.Of. nr. 614 din data de 13 iulie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice (OUG nr. 114/2020).

Modificarile vizeaza actele normative primare din domeniul achizitiilor publice si sectoriale, concesiunilor, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii (OUG nr. 98/2017).

OUG nr. 114/2020 reia intr-o forma identica sau similara o parte din modificarile introduse prin OUG nr. 23/2020, declarata neconstitutionala, pe care de altfel o si abroga.

Elementele de noutate din O.U.G. nr. 98/2017 vizeaza aspecte, precum:

 • initierea controlului;
 • metodologia de selectie;
 • digitalizarea controlului;
 • obiectul controlului;
 • desfasurarea activitatii de control;
 • avizul conform al ANAP;
 • procedura de conciliere;
 • taxa de timbru pentru cererea de constatare a nulitatii

INITIEREA CONTROLULUI

Controlul ex ante nu mai este unul voluntar, la solicitarea autoritatilor contractante, ci se exercita de ANAP in mod selectiv, pe baza unei metodologii de selectie.

In acest sens, mecanismul de initiere a controlului a fost adaptat noului sistem.

METODOLOGIA DE SELECTIE

Metodologia de selectie ANAP trebuie sa asigure in prezent realizarea controlului ex ante pentru maxim 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectului acestui control, fata de procentul anterior de 5%.

DIGITALIZAREA CONTROLULUI

OUG nr. 114/2020 introduce controlul ex ante integral digitalizat, acesta derulandu-se prin mijloace electronice in toate fazele sale, fara sa fie necesara deplasarea personalului ANAP desemnat in acest sens la sediul autoritatii contractante, cu exceptia situatiilor in care procedurile de atribuire nu se desfasoara prin mijloace electronice.

OBIECTUL CONTROLULUI

Lista procedurilor de atribuire exceptate de la controlul ex ante include pentru achizitiile clasice:

 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • negocierea fara publicare prealabila aplicata:
  • ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante;
  • pentru achizitia de produse cotate si achizitionate pe o piata de marfuri;
  • pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara; sau
  • atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de achizitie publica de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.

In cazul achizitiilor sectoriale, OUG nr. 114/2016 excepteaza de la controlul ex ante:

 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice prin trimitere la art. 82 alin. (1^1) din Legea nr. 99/2016, pe care insa il abroga in cadrul art. II; in acest sens va fi necesara remedierea actului normativ;
 • negocierea fara publicare prealabila aplicata:
  • ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a entitatii contractante;
  • pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri;
  • atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;
  • pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara;
  • atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul sectorial de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.

DESFASURAREA ACTIVITATII DE CONTROL

Pentru eficientizarea controlului ex ante, interventia ANAP in procesul de achizitie publica de la nivelul autoritatii contractante se va realiza o singura data, prin emiterea avizului conform, care se va realiza exclusiv prin SEAP.

OUG nr. 114/2020 a eliminat din lista documentelor care fac obiectul controlului de calitate si regularitate in etapa de control al documentatiei de atribuire, al anuntului de tip erata si al solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare:

 • mentiunea expresa privind verificarea caietului de sarcini/documentatiei descriptive si clauzelor contractuale; ramane insa in vigoare derularea controlului asupra documentatiei de atribuire care include, prin definitie, si specificatiile tehnice/documentul descriptiv si conditiile contractuale propuse;
 • anuntul de participare/de participare simplificat/de concurs.

In termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului de participare/anuntului de participare simplificat/anuntului de concesionare/anuntului de concurs, ANAP transmite autoritatii/entitatii o adresa de instiintare cu privire la implementarea masurilor de remediere dispuse prin avizul conform conditionat emis de ANAP.

Modificarile operate la nivelul etapei de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor si atribuire a contractului, privesc:

 • adaugarea in cadrul obiectului controlului asupra concluziilor comisiei de evaluare, pe langa indeplinirea conditiilor de forma aferente depunerii ofertelor/candidaturilor si a criteriilor de calificare/selectie de catre ofertanti/candidati si indeplinirea criteriilor de calificare/selectie de catre subcontractanti/terti sustinatori;
 • adaugarea in cadrul controlului asupra concluziilor comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru indeplinirea criteriilor de calificare/selectie si a neconformitatilor neremediate de la momentul initierii controlului ex ante;
 • extinderea controlului si asupra concluziilor finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformitatilor constatate si neremediate din avizele conform conditionate, anterior emise de ANAP.

OUG nr. 114/2020 elimina conditia ca verificarea ANAP a documentelor prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la rezultatul procedurii/fiecarei faze a procesului de evaluare sa se efectueze inainte de comunicarea acestora de catre autoritatea contractanta operatorilor economici.

AVIZUL CONFORM ANAP

Prevederile privind publicarea avizului conform neconditionat au fost abrogate.

In cazul emiterii unui aviz conform conditionat, autoritatea contractanta poate decide publicarea anuntului de participare/anuntului de participare simplificat/anuntului de concesionare/anuntului de concurs, sau, dupa caz, continuarea derularii procedurii de atribuire, cu sau fara a remedia abaterile constatate de ANAP, avand obligatia de a publica avizul conform.

In cazul procedurilor de negociere fara publicare prealabila, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP avizul conform final, impreuna cu un anunt de transparenta, si se comunica tuturor participantilor la procedura de atribuire, impreuna cu rezultatul procedurii.

Cu titlu de noutate, OUG nr. 114/2020 prevede ca avizul conform neconditionat, avizul conform conditionat, respectiv avizul conform final, emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aproba la nivel de structura de specialitate din cadrul ANAP responsabila cu realizarea controlului ex ante (dispozitia a fost abrogata anterior prin OUG nr. 23/2020).

OUG nr. 114/2020 schimba, de asemenea, si consecintele in cazul emiterii unui aviz conform final conditionat emis de ANAP. Finalizarea procedurii de catre autoritatea contractanta fara remedierea abaterilor constatate de ANAP poate atrage nulitatea absoluta a contractului incheiat numai in ipoteza in care acestea au caracter grav. Abaterile grave sunt definite drept acele abateri de la legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrari si servicii care conduc la incalcarea principiilor.

PROCEDURA DE CONCILIERE

Principiile concilierii au fost mentinute, fiind adaptate insa noului sistem de initiere al controlului ex ante. Astfel, in cazul in care autoritatea contractanta are obiectii cu privire la constatarile si/sau masurile de remediere dispuse, identificate de catre ANAP ca urmare a activitatii de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.

Prevederea care stabilea expres caracterul facultativ al concilierii pentru autoritatea contractanta a fost abrogata.

Au fost, de asemenea, diminuate termenele de emitere a deciziei de conciliere:

 • 5-10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de conciliere, daca ANAP nu are nevoie de informatii suplimentare de la autoritatea contractanta (fata de 10-15 zile lucratoare anterior);
 • 3-5 zile lucratoare de la data primirii ultimelor informatii suplimentare de la autoritatea contractanta, daca ANAP are nevoie de informatii suplimentare (fata de 5-10 zile lucratoare anterior).

TAXA DE TIMBRU PENTRU CEREREA DE CONSTATARE A NULITATII CONTRACTULUI

OUG nr. 114/2020 scuteste expres de la plata taxei judiciare de timbru cererea formulata de ANAP in cazul in care solicita anularea unui contract de achizitie publica sau exercita o cale de atac (e.g. in situatia in care autoritatile contractante au incheiat contractul de achizitie publica/acordul-cadru fara sa remedieze abaterile constatate de ANAP).

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul