In M.Of. nr. 426 din data de 23 iunie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Completarile si modificarile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

 •  contractele de servicii din anexa 2B;
 •  solicitarile de clarificari;
 •  negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 •  atribuirea contractelor de achizitie publica;
 •  dosarul achizitiei publice;
 •  contractele de concesiune;
 •  formularea si solutionarea contestatiilor;
 •  evaluarea activitatii CNSC.

Ordonanta de urgenta prevede ca OUG 34/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin OUG 72/2009, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei  dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

CONTRACTELE DE SERVICII DIN ANEXA 2B

Noua reglementare prevede in mod expres faptul ca acele contestatii care privesc procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. IX “Solutionarea contestatiilor” din OUG 34/2006.

SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Ordonanta  de  urgenta reglementeaza un termen mai scurt pentru transmiterea  raspunsului autoritatii contractante  la solicitarile de clarificari in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa. Acest nou termen  este  de 4 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, fata de cel general de 6 zile.

De asemenea, s-au introdus dispozitii exprese referitoare la  dreptul candidatilor selectati pentru etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare de a solicita clarificari privind documentatia descriptiva.

NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

Potrivit noii  ordonante de urgenta,  durata contractelor atribuite prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, precum si cea a contractelor reinnoite nu poate fi mai mare de 3 ani.

Vechea reglementare limita  perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite la 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Modificarile si completarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica privesc in principal urmatoarele aspecte:

 •  obiectul solicitarilor de informatii cu privire la situatia personala a candidatilor / ofertantilor – s-a precizat faptul ca solicitarile de informatii referitoare la candidati/ofertanti, in ceea ce priveste cazurile  prevazute de art. 180 din OUG 34/2006, cerute de la autoritatile competente care emit documente precum certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente, se vor referi la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control;
 •  informatiile privind subcontractantii – autoritatile contractante vor avea dreptul de a solicita candidatilor/ofertantilor informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze,  spre deosebire de reglementarea anterioara, potrivit careia autoritatile contractante aveau dreptul de a solicita urmatoarele informatii:
  •  in cazul atribuirii contractelor de servicii  – informatii  privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora;
  •  in cazul atribuirii contractelor de lucrari  – informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora;
 •  forma autentica a angajamentului de sustinere a unui tert – in situatia in care ofertantul/candidatul  isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordatade  o alta persoana,  angajamentul ferm al  acesteia, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate, va trebui sa imbrace forma autentica; forma autentica era prevazuta anterior doar pentru sustinerea acordata de un tert pentru demonstrarea situatiei economice si financiare;
 •  noi conditii privind tertul care asigura sustinerea profesionala – persoana care asigura sustinerea  profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire prevazuta de art. 180 din OUG 34/2006 (in ultimii 5 ani,  a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani); pana la data publicarii noii ordonante de urgenta, aceasta conditie era prevazuta doar  in cazul sustinerii tehnice;
 •  eliminarea unor conditii privind tertul care asigura sustinerea tehnica – s-a eliminat prevederea potrivit careia  persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle intr-una dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire prevazute de art. 181 din OUG 34/2006.

DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

Dosarul achizitiei publice  va trebui  sa cuprinda, in plus fata de reglementarea anterioara,  raportul de activitate si, dupa caz, notele intermediare  emise in conformitate cu prevederile legale referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul.

CONTRACTELE DE CONCESIUNE

Publicarea anuntului de participare  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu mai este obligatorie pentru contractul de concesiune de servicii avand o valoarea estimata mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

De asemenea, s-a clarificat faptul ca determinarea valorii estimate a contractelor de concesiune se realizeaza conform regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica,  prevazute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a din OUG 34/2006.

FORMULAREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Noua ordonanta a modificat si completat prevederile legale referitoare la formularea si solutionarea contestatiilor, a cererilor de chemare in judecata si a plangerilor, dupa cum urmeaza:

 •  intrunirea cauzelor – in cazul in care, cu privire la acelasi obiect, au fost formulate atat contestatie in fata  CNSC, cat si actiune la instanta judecatoreasca, aceasta din urma va putea dispune, la cererea partilor sau din oficiu, prin incheiere, intrunirea cauzelor; incheierea poate fi atacata numai odata cu fondul;  CNSC va transmite dosarul  instantei in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii  mentionate; in scopul intrunirii cauzelor,  autoritatea contractanta va incunostinta instanta despre existent contestatiei formulate in fata CNSC;
 •  definitia persoanei vatamate – prin persoana vatamata, in sensul OUG 34/2006, se va intelege si acel operator economic care a avut  in trecut  un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire, nu doar acel operator economic implicat in procedura de atribuire, care are un interes legitim in legatura cu respectiva procedura la data formularii unei contestatii sau a unei cereri de chemare in judecata;
 •  litigiile privind  infrastructura de transport de interes national – litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national raman de competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti; s-au abrogat insa dispozitiile speciale referitoare la reducerea termenelor prevazute de  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,  precum si cele referitoare la  termenul de amanare a cauzei sau de pronuntare si comunicare a hotararii;
 •  notificarea autoritatii contractante cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale – s-a introdus precizarea ca persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta  cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice se poate adresa de indata  CNSC sau  instantei judecatoresti competente, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta;
 •  termenul de sesizare a CNSC sau a instantei judecatoresti –termenul de 10 zile, respectiv de 5 zile, in functie de valoarea estimata a contractului, va curge  incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, si nu de la data luarii la cunostinta despre acesta;
 •  incheierea contractului de achizitie publica – in cazul primirii unei contestatii de catre CNSC si de catre autoritatea contractanta, pentru care contestatorul nu a trimis CNSC si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie, autoritatea contractanta nu are dreptul de a incheia contractul pana la data expirarii termenului de 10 zile prevazut pentru atacarea cu plangere a deciziilor CNSC, daca partea interesata nu a introdus plangere la instanta judecatoreasca  competenta;  de asemenea, s-a precizat in mod expres faptul ca,  in cazul in care expirarea termenului de 10 zile prevazut pentru atacarea cu plangere a deciziilor CNSC este anterioara expirarii termenelor de asteptare prevazute  pentru incheierea contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, de 6 zile, respectiv  de  11 zile (sau a acestor termene majorate cu 5 zile, atunci  cand autoritatea contractanta nu transmite comunicarea prin fax sau prin mijloace electronice),  calculate de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa implinirea termenelor de asteptare respective;
 •  sanctiunile alternative  constatarii nulitatii contractului –   s-au introdus  modificari importante cu privire la aplicarea sanctiunilor alternative constatarii nulitatii contractului; astfel, in cazul in care instanta considera, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, ca motive imperative de interes general impun mentinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, in schimb, sanctiuni alternative, dupa cum urmeaza:
  •  limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie al acestuia; si/sau
  •  aplicarea unei amenzi autoritatii contractante, cuprinsa intre 2% si 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proportional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, mentionata mai sus; amenda prevazuta in reglementarea anterioara era de  pana la 2% din valoarea obiectului contractului;

la aplicarea  acestor sanctiuni alternative, instanta va avea in vedere ca acestea sa fie eficiente, proportionate si descurajante; interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi  avute in vedere ca motiv imperativ numai daca, in circumstante exceptionale, absenta efectelor ar conduce la consecinte disproportionate;  interesele economice in legatura directa cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de intarzieri in executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va indeplini contractul sau costurile cu privire la obligatiile legale generate de absenta efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general; nu in ultimul rand, se arata faptul ca in toate cazurile in care sanctiunea nulitatii  contractului nu poate avea efect retroactiv,  intrucat desfiintarea obligatiilor contractuale deja executate este imposibila, instanta va aplica in plus si sanctiunea aplicarii unei amenzi autoritatii contractante, astfel cum aceasta a fost mentionata mai sus;

 •  informatiile din anuntul pentru asigurarea transparentei  –s-au precizat elementele obligatorii ale  acestui anunt pentru ca prevederile referitoare la constatarea nulitatii contractului sa nu fie aplicabile, in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in mod voluntar in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunt pentru asigurarea transparentei;
 •  solicitarea constatarii nulitatii contractului prin actiune separata – noua ordonanta a completat prevederile referitoare la termenul in care se poate solicita constatarea nulitatii contractului prin actiune separata; acestea sunt:
  • cel mult 30 de zile incepand cu ziua urmatoare:
   •  publicarii anuntului de atribuire a contractului, in conformitate cu prevederile  legale, cu conditia ca respectivul anunt sa contina justificarea deciziei autoritatii contractante de a atribui contractul fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
   •  informarii de catre autoritatea contractanta a ofertantilor si candidatilor interesati cu privire la incheierea contractului, cu conditia ca informarea sa fie insotita de un rezumat al motivelor pertinente in conformitate cu OUG 34/2006; aceasta optiune se aplica si atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizarii unui sistem dinamic de achizitie;
  • cel mult 6 luni incepand cu ziua urmatoare incheierii contractului, in cazurile in care nu au fost respectate conditiile mentionate mai sus;
 •  taxe pentru cererile introduse la instantele judecatoresti –taxa de 2% din valoarea contractului/prejudiciului a fost  inlocuita cu o taxa  care va creste progresiv, in functie de valoare; astfel, cererile introduse la instantele judecatoresti, avand ca obiect contractele care intra in sfera de aplicare a OUG 34/2006, precum si cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaza, in functie de valoare, dupa cum urmeaza:
  •  pana la valoarea de 40.000 lei inclusiv  – 1% din aceasta valoare;
  •  intre 40.001 lei si 400.000 lei inclusiv  – 400 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 40.001 lei;
  •  intre 400.001 lei si 4.000.000 lei inclusiv  – 760 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 400.001 lei;
  •  intre 4.000.001 lei si 40.000.000 lei inclusiv  – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 4.000.001 lei;
  •  intre 40.000.001 lei si 400.000.000 lei inclusiv  – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 40.000.001 lei;
  •  intre 400.000.001 lei si 4.000.000.000 lei inclusiv  – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei;
  •  peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.

pe  de alta parte,  cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autoritatii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoasterea dreptului pretins si alte asemenea cereri neevaluabile in bani se vor taxa cu 4 lei, in loc de 2.000 lei; in plus, s-a facut precizarea  ca  sunt aplicabile  dispozitiile  legale referitoare la datorarea taxei de  timbru  pentru fiecare capat de cerere in parte,  in cazul  actiunilor avand mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita;

 •  contraventii  – potrivit noii reglementari,  utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca factori  de evaluare a ofertelor constituie contraventie, fiind sanctionata cu amenda  de la 70.000 lei la 100.000 lei;
 •  termenul de prescriptie al amenzii contraventionale – a fost majorat de la 12 luni la 24 de luni.

EVALUAREA ACTIVITATII CNSC

Nu in ultimul rand, se impune sa mentionam faptul ca  s-au adus modificari cu privire la modalitatea de evaluare a activitatii  CNSC, dupa cum urmeaza:

 •  evaluarea lunara – evaluarea  bilunara a activitatii CNSC si a completelor acestuia a fost inlocuita de o evaluare lunara;
 •  comisia de evaluare  – componenta comisiei de evaluare a activitatii CNSC a fost din nou semnificativ modificata;
 •  procedura de evaluare – s-a precizat faptul ca  procedura de evaluare a activitatii  CNSC  si a  presedintelui acestuia vizeaza exclusiv activitatea administrativa si organizatorica.

ABREVIERI

OUG 34/2006 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

OUG 72/2009 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

CNSC – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

ANRMAP – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

SEAP – Sistemul Electronic de Achizitii Publice

 

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul