In M.Of.  nr.  429 din  data de  25 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.  2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Procedura asfel aprobata cuprinde reglementari referitoare, in principal, la:

 • destinatarii obligatiei de inscriere;
 • persoanele exceptate;
 • documentele necesare;
 • organul fiscal competent;
 • solutionarea cererii;
 • efectele inregistrarii;
 • structura Registrului.

Destinatarii obligatiei de inscriere

Potrivit  Procedurii, trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care solicita inregistrarea in scopuri de T.V.A. si intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal;
 • persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de T.V.A.  care  intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal.

In acceptiunea art. 1582 din Codul Fiscal, sunt operatiuni intracomunitare urmatoarele:

 • livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa;
 • livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de T.V.A. in Romania face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru, in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel  alt stat membru), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
 • prestari de servicii intracomunitare, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de T.V.A. in statul membru in care acestea sunt impozabile;
 • achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
 • achizitii intracomunitare de servicii, efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei.

Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de T.V.A. si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de T.V.A., in vreme ce contribuabilii deja inregistrati in scopuri de T.V.A. au obligatia sa solicite inscrierea in Registru inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Persoanele exceptate

In Registrul operatorilor intracomunitari nu se inscriu:

 • persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de T.V.A.;
 • persoanele impozabile  si  persoanele juridice neimpozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de T.V.A., la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal;
 • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana fata de care s-a dispus punerea in  miscare  a actiunii penale  si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni, in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal.

Documentele necesare

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:

a. formularul (095) „Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin;

b. certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;

c. dupa caz, si urmatoarele:

 • documente eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal, in cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori;
 • documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal, in cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata;
 • copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal, in cazul in care  in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni.

Persoanele fizice  care solicita inregistrarea sau sunt  inregistrate in scopuri de T.V.A.  vor  depune pentru  inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari certificatul de cazier judiciar propriu.

Organul fiscal competent

Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania.

Solutionarea cererii

Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare.

Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la organul fiscal competent.

Efectele inregistrarii

De la data inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de T.V.A. pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul Fiscal.

Structura Registrului operatorilor intracomunitari

Registrul operatorilor intracomunitari se organizeaza la nivel central si cuprinde, pentru fiecare contribuabil, urmatoarele informatii:

a. codul de inregistrare in scopuri de T.V.A.;

b. denumirea/numele si prenumele contribuabilului;

c. adresa domiciliului fiscal;

d. datele de identificare ale asociatilor si administratorilor;

e. inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari:

 • data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari;
 • numarul si data Deciziei de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari;

f. radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:

 • data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari;
 • numarul si data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;
 • motivatia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul