In M.Of. nr. 465 din data de 21 iunie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 689/2017 pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini, in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale (Procedura).

Principalele elemente reglementate de Procedura vizeaza, inter alia, urmatoarele aspecte:

 • autoritatea competenta;
 • conditiile de acordare a avizului tehnic de specialitate;
 • monitorizarea implementarii investitiei;
 • atestarea implementarii planului de afaceri;
 • solutionarea cererii de avizare/atestare.

Totodata, Procedura cuprinde o serie de formulare:

 • Formularul nr. 1 – Cerere-tip de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate;
 • Formularul nr. 2 – Plan de afaceri;
 • Formularul nr. 3 – Aviz tehnic de specialitate;
 • Formularul nr. 4 – Atestat tehnic privind indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de afaceri;
 • Formularul nr. 5 – Scrisoare de revocare a avizului tehnic de specialitate/atestatului tehnic privind indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de afaceri.

AUTORITATEA COMPETENTA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (Ministerul) este autoritatea publica centrala competenta sa emita avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale, precum si atestatul tehnic privind indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de afaceri.

CONDITIILE DE ACORDARE A AVIZULUI TEHNIC DE SPECIALITATE

In vederea obtinerii avizului tehnic de specialitate, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • cetateanul strain sa detina calitatea de asociat/actionar al societatii care urmeaza sa beneficieze de investitie;
 • cetateanul strain sa detina si sa exercite atributii de conducere in societatea care urmeaza sa beneficieze de investitie;
 • cetateanul strain sa dispuna de fondurile necesare desfasurarii activitatii –  cel putin 100.000 euro pentru strainii asociati intr-o societate cu raspundere limitata si cel putin 150.000 euro pentru strainii actionari ai unei societati pe actiuni;
 • in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, cetateanul strain sa investeasca sumele antementionate in societate (i.e. 100.000 euro in cazul S.R.L. si 150.000 euro in cazul S.A.) in aport de capital sau tehnologie si sa creeze cel putin 10 locuri de munca cu norma intreaga (pentru S.R.L.) sau cel putin 15 locuri de munca cu norma intreaga (pentru S.A.);
 • proiectul de investitii sa fie necesar, pertinent si util derularii activitatii autorizate a fi desfasurata, precum si sa demonstreze eficienta tehnico-economica, rentabilitatea, sustenabilitatea si viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui in care s-a finalizat investitia;
 • societatea ce va beneficia de investitie sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru) si sa nu se afle in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

Potrivit Procedurii, solicitantul va depune cererea-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate, insotita de o serie de documente ce atesta indeplinirea conditiilor de acordare a avizului tehnic de specialitate, precum:

 • planul de afaceri in original, insotit de documente din care rezulta valoarea elementelor de cost prezentate in plan;
 • extras de cont emis de o banca din Romania pe numele solicitantului care sa confirme disponibilitatea sumelor necesare investitiei;
 • copia ultimului act constitutiv al societatii;
 • copia ultimului bilant contabil inregistrat la A.N.A.F. si ultima balanta de verificare contabila, daca este cazul;
 • procura notariala/imputernicire avocatiala, in cazul in care deponentul este o alta persoana decat asociatul/actionarul administrator al societatii.

MONITORIZAREA IMPLEMENTARII INVESTITIEI

In vederea eliberarii documentului care atesta indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de afaceri, reprezentantii ministerului vor proceda la verificari la locul de implementare a investitiei cel putin o data pe an, timp de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii avizului/atestatului tehnic de specialitate. Aceste verificari vor viza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de reprezentantii ministerului sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine avizul sau au schimbat destinatia investitiei sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in planul de afaceri, solicitantului i se va transmite scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate in termen de 15 zile de la finalizarea raportului comisiei.

ATESTAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERI

Documentul care atesta realizarea planului de afaceri este eliberat aplicantului ca urmare a depunerii unei cereri de eliberare a atestatului, insotite de o serie de documente, precum:

 • avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini avizat anterior;
 • documente justificative privind efectuarea investitiei in conformitate cu planul de afaceri avizat  (e.g. ultima situatie financiara anuala (bilant contabil) inregistrata la A.N.A.F., precum si balanta contabila aferenta; fisele mijloacelor fixe; declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca activele achizitionate sunt noi si sunt puse in functiune la locul implementarii proiectului).

SOLUTIONAREA CERERII DE AVIZARE/ATESTARE

Comisia de analiza si evaluare va analiza cererile depuse in termen de 15 zile lucratoare de la data la care dosarul este complet, iar rezultatul analizei din cadrul comisiei i se va comunica solicitantului in termenul legal de 30 de zile.

Raportul comisiei va avea ca finalitate una dintre urmatoarele solutii:

 • acceptarea planului de afaceri din punct de vedere administrativ si al eficientei tehnico-economice, urmata de emiterea avizului/atestatului tehnic de specialitate;
 • respingerea proiectului sau revocarea avizului, in cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor prevazute pentru acordarea acestuia.

Solicitantul are dreptul de a formula contestatie impotriva hotararii de respingere a proiectului/revocare a avizului in termen de 15 zile de la data primirii hotararii, urmand ca solicitantul sa primeasca raspunsul comisiei de contestatie in termen de 15 zile de la data primirii contestatiei.

In situatia in care hotararea de respingere va fi mentinuta si de catre comisia de contestatie, solicitantul are dreptul de a formula o contestatie la instanta de contencios administrativ competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Articole similare

Accesul in SEAP pentru controlul procedurilor de achizitie publica

In M.Of. nr. 857 din data de 18 septembrie 2020 a fost publicata Decizia presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica (Decizia). Decizia este emisa in contextul modificarilor legislative introduse prin Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

ANAP a aprobat documentatia standard pentru achizitia de masti de protectie

In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de …

Citește articolul