In M.Of.  nr.  443 din  data de  1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui  Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum  si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Procedura se aplica persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Potrivit procedurii astfel adoptate, pentru inregistrarea documentului ce atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului  referit  se depune Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Cererea de inregistrare se depune de catre titularul dreptului de folosinta a organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire. In cazul in care  titularul dreptului de folosinta este o persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acesteia sau de catre un imputernicit.

Cererea va fi insotita de:

  •  actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  •  actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  •  actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Termenul de solutionare a cererii este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

In urma solutionarii cererii,  se comunica solicitantului  cate un exemplar al formularelor „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” si „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul