In M.Of. nr. 216 din data de 2 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 277 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011.

Dispozitiile Ordinului vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier;
 • recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru;
 • procedura de autorizare a dirigintilor de santier;
 • inscrierea la examenul de autorizare;
 • conditiile de acceptare la examenul de autorizare;
 • organizarea examenului de autorizare a dirigintilor de santier;
 • desfasurarea examenului de autorizare;
 • emiterea autorizatiei de diriginte de santier;
 • sanctiuni;
 • dispozitii tranzitorii si finale;
 • anexe.

Conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier

Ordinul modifica conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier, stabilind ca are vocatia de a solicita aceasta autorizare titularul unei diplome de inginer si/sau arhitect, precum si titularul unei diplome de master/doctorat, in unul/mai multe dintre domeniile si specializarile mentionate in tabelul privind cerintele specifice fiecarui domeniu/subdomeniu in care se autorizeaza dirigintii de santier.

De asemenea, in tabelul referitor la domeniile/subdomeniile in care se autorizeaza dirigintii de santier, se modifica anumite cerinte privind studiile universitare – domeniul si specializarea.

Nu in ultimul rand, pentru subdomeniile 8.3 “Instalatii gaze naturale” si 9.4 “Retele de gaze naturale” pot participa la examen si titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, in profilul politehnic, care sunt si titularii unei legitimatii valabile de instalator autorizat in gaze naturale, emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta, si care au o experienta profesionala minima in domeniu/subdomeniu de 10 ani.

Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru

Dupa inscrierea in Registrul dirigintilor de santier autorizati a solicitantilor – specialistii cetateni romani sau cetateni ai altui stat membru U.E. sau al unui stat din Spatiul Economic European (denumit in continuare “S.E.E.”), care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei si care au fost autorizati sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier printr-un act de autoritate – autorizatie sau document echivalent – emis de catre autoritatile competente recunoscute in acele state, si care doresc sa presteze activitatea in Romania – Inspectoratul de Stat in Constructii (denumit in continuare “I.S.C.”), le va transmite acestora o comunicare, in termen de 30 de zile de la inregistrare. Comunicarea atesta inregistrarea solicitantilor si le permite sa exercite activitati de diriginte de santier in Romania pentru domeniul/domeniile ori subdomeniul/subdomeniile in care au fost autorizati.

Procedura de autorizare a dirigintilor de santier

Ordinul introduce o noua prevedere potrivit careia solicitantii carora li se poate aplica procedura de autorizare fara examen vor primi autorizarea dupa cum urmeaza:

 • pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul in care isi desfasoara activitatea didactica/de cercetare;  si/sau
 • pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul in care detine un titlu stiintific de doctor in domeniul fundamental “stiinte ingineresti” in unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevazute in tabelul din Ordin pentru domeniul/subdomeniul in care a fost elaborata teza de doctorat.

Inscrierea la examenul de autorizare

Potrivit noii reglementari, dosarele pentru inscrierea la examenul de autorizare nu se mai pot depune la registratura I.S.C., ci se transmit prin serviciul postal, electronic sau prin intermediul PCU electronic, de la data la care acesta devine functional.

De asemenea, se modifica termenul-limita de transmitere a dosarelor. Astfel, solicitantii vor avea obligatia de a depune dosarele cu cel mult 30 de zile inainte de data fixata pentru inceperea sesiunii de examinare.

Conditiile de acceptare la examenul de autorizare

Analizarea/acceptarea dosarului depus de catre solicitant, indiferent ca este cetatean roman ori al unui alt stat membru U.E. ori S.E.E., se face de catre comisia de autorizare I.S.C.

De asemenea, se modifica si termenul limita pana la care se face comunicarea domeniului/domeniilor ori a subdomeniului/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare, respectiv cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completarilor solicitate.

In ceea ce priveste dovada achitarii taxei de autorizare, Ordinul stabileste ca aceasta se va realiza cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii sesiunii de examinare, cu precizarea ca depunerea ulterioara atrage respingerea dosarului.

Nu in ultimul rand, se modifica termenul in care comisia de autorizare poate solicita completari si clarificari in situatia in care dosarele sunt incomplete, stabilind ca acesta va fi de 7 zile de la data inregistrarii dosarului.

Organizarea examenului de autorizare a dirigintilor de santier

Spre deosebire de reglementarea anterioara, ordinul introduce posibilitatea ca, in afara celor doua sesiuni de examinare anuale, prin decizia inspectorului general al I.S.C. sa se organizeze examene si in sesiuni extraordinare de autorizare.

Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului de autorizare se publica pe pagina de internet a I.S.C. cu minimum 60 zile inainte de data la care este programata sesiunea de examinare.

Dispozitiile noi au introdus modificari si in ceea ce priveste situatia candidatului care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat. Astfel, acesta poate solicita I.S.C, in scris, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei de desfasurare a examenului, fie reprogramarea participarii la examen in urmatoarea sesiune de examinare, fie retragerea cererii de autorizare.

Desfasurarea examenului de autorizare

Potrivit noii reglementari, sesiunea de examinare se va desfasura dupa un program aprobat de catre secretarul general al I.S.C. si publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel putin 5 zile inainte de inceperea sesiunii de examinare.

In ceea ce priveste rezultatele examenului de autorizare, Ordinul prevede ca acestea se vor afisa pe pagina de internet a I.S.C., in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de examinare.

Rreferitor la contestatiile impotriva rezultatelor examenului de autorizare, noile dispozitii precizeaza ca acestea se pot depune doar la I.S.C., in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor examenului de autorizare.

De asemenea, noile prevederi stabilesc expres ca analizarea contestatiilor se realizeaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor. Rezultatele analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de catre toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, se arhiveaza si se publica pe pagina de internet a I.S.C.

Emiterea autorizatiei de diriginte de santier

Potrivit noii reglementari, autorizatiile se emit doar de catre I.S.C., in termen de 60 zile de la data afisarii rezultatelor examenului de autorizare, si pot fi ridicate doar de catre titulari, sub semnatura. Locul de unde pot fi ridicate autorizatiile de diriginte de santier este afisat pe pagina de internet a I.S.C.

Sanctiuni

Potrivit noii reglementari, se poate dispune suspendarea autorizatiei de diriginte de santier si in situatia incalcarii obligatiilor dirigintilor de santier referitoare la Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de santier.

Anexe

Urmatoarele anexe la Ordin inlocuiesc anexele anterioare:

 • Anexa nr. 1 – Modelul cererii de autorizare;
 • Anexa nr. 2 – Declaratie pe propria raspundere;
 • Anexa nr. 3 – Registru de evidenta a activitatii de diriginte de santier;
 • Anexa nr. 4 – Modelul deciziei de suspendare/anulare a autorizatiei de diriginte de santier;
 • Anexa nr. 5 – Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier;
 • Anexa nr. 6 – Nomenclatorul domeniilor/subdomeniilor de autorizare a dirigintilor de santier.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul