In M.Of.  nr. 762 din  data de 9 noiembrie 2009 a fost publicata Legea cadru  nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Actul normativ contine in principal reglementari referitoare la:

 •  scopul legii;
 •  principiile care guverneaza salarizarea unitara;
 •  domeniul de aplicare;
 •  regulile de stabilire a salariului de baza;
 •  modul de calcul al salariului de baza pentru anul 2010.

Scopul legii

Finalitatea declarata a  Legii  nr.  330/2009  consta in  armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar in raport cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii.

Prin aceasta reglementare se urmareste ca  ponderea in produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se reduca progresiv, de la 9,40% in anul 2009 la 7,00% in anul 2015 si in anii urmatori.

Astfel, potrivit uneia dintre masuri, salariul de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare,  se vor stabili  ca principal element al castigului salarial, prin includerea in acestea, dupa caz, a unor sporuri, majorari sau indemnizatii cu caracter general.

Sporurile si majorarile cu caracter general la care se refera legea salarizarii unitare  cuprind cu precadere salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate si sporul de vechime in munca.

In limitele scopului acestui tip de reglementare se circumscriu si criteriile pe baza carora se realizeaza ierarhia salariilor, in functie de complexitatea si importanta activitatilor desfasurate.

Conditii precum nivelul studiilor si al competentelor, importanta sociala a muncii, complexitatea si diversitatea activitatilor, responsabilitatea si impactul deciziilor, expunerea la factori de risc sau dificultatea activitatilor  specifice sunt avute in vedere la  realizarea unei ierarhii  a salariilor din sectorul public.

Principiile care guverneaza salarizarea unitara

Principiile pe care se intemeiaza reglementarea referitoare la salarizarea unica sunt:

 •  caracterul unitar;
 •  suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii;
 •  luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite prin hotarari judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalitati, acestea regasindu-se la un nivel acceptat, in salariul brut sau, dupa caz, in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare;
 •  echitate si coerenta;
 •  sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale, astfel incat ponderea in produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se reduca progresiv la un nivel sustenabil.

Domeniul de aplicare

Prevederile actului normativ ce reglementeaza salarizarea unitara se vor aplica, dupa caz:

 •  personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea  judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati  publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile  din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 •  personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 •  personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Nu vor fi supuse noii reglementari Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Regulile de stabilire a salariului de baza

Determinarea  salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si indemnizatiilor lunare de incadrare pentru persoanele  carora li se aplica dispozitiile Legii  nr.  330/2009 se realizeaza pe baza unor coeficienti de ierarhizare  cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 12,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat.

Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 este de 705 lei pentru anul 2010. Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare se vor calcula prin inmultirea sumei de 705 lei cu tipul de coeficient corespunzator functiei, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.

In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade dupa cum este vorba despre studii superioare, studii superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, se utilizeaza 2-3 grade si, respectiv,  2-3 trepte profesionale.

In cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale se au in vedere,de asemenea, si transele de vechime in munca, in functie de care se acorda 5 gradatii, astfel:

 •  de la 3 la 5 ani;
 •  de la 5 la 10 ani;
 •  de la 10 la 15 ani;
 •  de la 15 la 20 ani;
 •  peste 20 ani.

De pilda, potrivit Anexei  I/1, pentru functia de consilier in cadrul uneia dintre institutiile administratiei publice centrale, cu o vechime intre 15 si 20 de ani, salariul de baza va fi calculat astfel:

705 x 3,75 (coeficientul corespunzator gradatiei de vechime 4 pentru 15-20 de ani) = 2643,75 lei (2644 lei rotunjit)

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficienti de ierarhizare

Gradatia corespunzatoare transelor de vechime

1

2

3

4

5

Consilier,
gradul I A

S

3,25

3,40

3,55

3,75

3,95

In cazul sporurilor individuale, legea prevede ca suma cumulata a acestora nu poate depasi 30% din salariul de baza, solda functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare. Sunt incluse in salariul de baza sporurile, majorarile, precum si indemnizatiile de conducere.

Sporurile  suplimentare fata de salariul de baza sunt cele cuvenite persoanelor care lucreaza  in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nevazatorilor cu handicap accentuat sau persoanelor care lucreaza in timpul noptii. In aceste situatii se acorda sporuri de pana la 100%, 15% si, respectiv, 25%.

Modul de calcul al salariilor in anul 2010

Potrivit legii, aplicabilitatea noului sistem de salarizare unitara in primul an, respectiv, in anul 2010, presupune ca personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul curent, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009.

In acest sens, sunt prevazute doua situatii. Pe de o parte, noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi  cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit legii, iar, pe de alta parte, sporurile prevazute in anexele actului normativ ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Impotriva actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale se poate face contestatie la sediul ordonatorului de credite, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a acestuia. Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile. Impotriva deciziei de solutionare a contestatiei, persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

Dispozitii tranzitorii

Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2010.

In mod exceptional, la 3 zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inceteaza drepturile salariale suplimentare stabilite prin acte juridice in favoarea personalului autoritatilor si institutiilor publice referitoare la suplimentul postului si suplimentul  corespunzator treptei de salarizare, precum si la sporul de mobilitate.

Articole similare

Lista tarilor terte in care pot fi stabiliti operatorii economici participanti la procedurile de atribuire din Romania

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Citește articolul